Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with Glossary for politics & business and List of names of institutions in English and Slovak.

Glossary for politics and business
A-C
accomplish - splniť
according to - podľa
acquire - získať
affair - záležitosť
agreement - dohoda
agriculture - poľnohospodárstvo
achieve - dosiahnuť
aid - podpora
allegation - obvinenie
allocate - prideliť
allowance - prípevok, prídavok, vôľa, zľava
aluminium - hliník
ambassador - veľvyslanec
amendment - zmena, novela
analyse - analyzovať
anniversary - výročie
annual - ročný
appendage - prívesok
application - žiadosť
appoint - vymenovať
appreciate - oceňovať, uznať
approve - schvaľovať
argue - argumentovať
article - článok
assessment - posúdenie
attempt - pokus
attend a conference - zúčasniť sa konferencie
average - priemer
avoid - vyhnúť sa
award - cena, ocenenie
base - základňa
(to) be released from jail - byť prepustený z väzenia
(to) become valid - začať platiť
belt-tightening - uťahovanie opaskov
bias - predsudok, zaujatosť
bill - účet
board of directors - predstavenstvo, správna rada
body shop - karosáreň
border - hranica
bribe - podplatiť, úplatok
budget - rozpočet
buyer - kupujúci
bypass - obchvat
cabinet session - zasadnutie vlády
campaign - kampaň
case - prípad
cash - hotovosť
certain - istý
certificate - certifikát, vysvedčenie
challenge - výzva
chart - graf
circumstance - okolnosť
citizen - občan
civil rights - občianske práva
claim - nárok
clerical position - administratívna pozícia
code of ethics - etický kódex
commitment - záväzok
communist - komunistický, komunista
communism - komunizmus
competitiveness - konkurencieschopnosť
complaint - sťažnosť
comprehensive - obsiahly
condition - stav
conduct an audit - vykonať audit
confident - sebaistý
confirm - potvrdiť
conflicts of interest - konflikt záujmov
consequence - dôsledok
constitution - ústava
construction - stavebníctvo, stavba
consumption - spotreba
contain - obsahovať
contract - zmluva
contribution - príspevok
cooperation - spolupráce
co-owner - spolumajiteľ
corporate income - daň z príjmov právnických osôb
corruption - korupcia
coverage - pokrytie
creation - tvorba
crime - zločin
criticism - kritika
customer - zákazník

D-F
damage - poškodenie
deal with - vysporiadať sa s
debt - dlh
decline - klesať, pokles
deduct - odpočítať
deductible expense - odpočítateľné náklady
delay - oneskorenie
demand - dopyt
departure - odchod
deputy - zástupca
development - rozvoj
disaster - katastrofa
district court - okresný súd
divide - rozdeliť
domestic - domáci
downgrade - degradovať, znížiť (rating)
draft - návrh
dual carriageway - rýchlostná cesta
earthquake - zemetrasenie
economic crisis - hospodárska kríza
edition - vydanie, edícia
effective - efektívna
efforts - úsilie
election - voľby
embarrass - uviesť do rozpakov
emergency - pohotovosť
employee - zamestnanec
employer - zamestnávateľ
enemy - nepriateľ
enforceability of the law - vymožiteľnosť práva
environment - prostredie, okolie
equipment - zariadenie
estimate - odhad
ethics - etika
evaluation - hodnotenie
exception - výnimka
expand - rozšíriť
expenditure - výdavky
fail - zlyhať
failure - zlyhanie
fighting - bojovanie
finding - zistenie
fire - prepustiť (zamestnanca)
fiscal - fiškálny, rozpočtový
flagship - vlajková loď
flat tax - rovná daň
flaw - kaz, chyba
flood - povodeň
forcibly - nútene
forecast - predpoveď, výhľad
foreign direct investment (FDI) - priame zahraničné investície (PZI)
former - bývalý
full-time - na plný úväzok

G-I
general prosecutor - generálny prokurátor
general shareholders’ assembly - valného zhromaždenie
government - vláda
gross domestic product (GDP) - hrubý domáci produkt (HDP)
growth - rast
halt - zastaviť
harm - poškodiť
highway - diaľnica
hiring - prenájom, nábor
household - domácnosť
human rights - ľudské práva
impact - účinok, dopad
impression - dojem
income tax - daň z príjmu
increase - zvýšiť
independence - nezávislosť
indicate - označiť
industrial production - priemyselná výroba
industry - priemysel
influence - vplyv
inhabitant - obyvateľ
input - vstup
integrate - integrovať
interruption - prerušenie
interwar - medzivojnový
investigator - vyšetrovateľ
investment - investícia
invoice - faktúra
item - položka

J-M
jobless - nezamestnaný
jurisdiction - jurisdikcia, súdnictvo
justify - ospravedlniť
Labour Code - zákonník práce
launch - začať, spustiť
law - právo
lawyer - právnik
layoff - prepúšťanie
lease - prenájom
legislation - legislatíva
legitimacy - legitímnosť
levy - daň, poplatok, odvod
long-term - dlhodobý
majority - väčšina
margin - okraj
mayor - starosta
measure - opatrenie
media outlets - médiá
medical - zdravotnícky
member - člen
member of parliament (MP) - poslanec
mid-term - strednodobý
minor injuries - ľahké zranenia
minority - menšina
municipality - obec, samospráva

N-P
national emergency reserve - štátne núdzové zásoby
nationwide - celoštátny
negotiate - vyjednávať
newswire - tlačová agentúra
NGO - nezisková organizácia
notice period - výpovedná lehota
nuclear power plant - jadrová elektráreň
objection - námietka
obstacle - prekážka
obtain - získať
ongoing - pokračujúci, prebiehajúci
opinion - názor
opportunity - príležitosť
outlook - výhľad
output - výkon, výstup
overhaul - generálna oprava
overtime - nadčas
owe - dlhovať
owner - majiteľ
ownership - vlastníctvo
paediatrician - pediater, detský lekár
parliament - parlament
parliament voting - parlamentné hlasovanie
parliamentary ballot - parlamentné hlasovanie
parliamentary committee - parlamentný výbor
parliamentary session - parlamentná schôdza
part-time - na čiastočný úväzok
pay hike - zvýšenie mzdy
pension savings company - dôchodková správcovská spoločnosť
personal income tax - daň z príjmov fyzických osôb
persuade - presvedčiť
phase - fáza
to pitch the cabinet’s programme statement - zostaviť programové vyhlásenie vlády
placement - umiestnenie
plant - závod
poll - prieskum
polling agency - prieskumná agentúra
preliminary injunction - predbežné opatrenie
preserve - zachovať
press conference - tlačová konferencia
pressure - tlak
pride - pýcha, hrdosť
prime minister (PM) - predseda vlády
prisoner - väzeň
proceed - pokračovať
profit - zisk
programme statement - programové vyhlásenie
property - majetok
property rights - majetkové (vlastnícke) práva
proposal - návrh
provide - poskytnúť
public money - verejné peniaze
public procurement - verejné obstarávanie
public servant - štátny zamestnanec
public statement - verejné vyhlásenie
public-private partnership (PPP) - partnerstvá verejného a súkromného sektora (PPP)
(to) purchase the shares - kúpiť akcie

Q-S
questionnaire - dotazník
quote - citovať, citát
rally - zhromaždenie
ranking - rebríček
ratio - pomer
recognition - uznanie
recommendation - odporúčanie
recover - zotaviť sa
recruitment - nábor
reduction - zníženie
regional court - krajský súd
reject - odmietnuť
relation - vzťah
representative - zástupca, predstaviteľ
request - požiadať
resignation - výpoveď, odstúpenie
resistance - odpor
resources - prostriedky
responsibility - zodpovednosť
result - následok
revenue - príjem
review - prehľad, správa, posudok, recenzia
right-wing - pravicový
royal family - kráľovská rodina
rule out - vylúčiť
rules - pravidlá
ruling coalition - vládnuca koalícia
ruling party - vládnuca strana
sack - vyhodiť, prepustiť
salary - výplata
sale - predaj
scope - rozsah
security - zabezpečenie, bezpečnosť
self-employed person - samostatne zárobkovo činná osoba, živnostník
severance pay - odstupné
shareholder - akcionár
(to) shave the deficit - znížiť deficit
shortfall - schodok
short-term - krátkodobý
shred - roztrhať
shrink - scvrknout sa
schedule - naplánovať, program, plán
significant - významný
slow down - spomaliť
smuggle - pašovať
social networks - sociálne siete
social services - sociálne služby
society - spoločnosť
speaker - hovorca
spending ceiling - výdavkový strop
split - rozdeliť
spokesperson - hovorca
staff - zamestnanci
stake - podiel
state - štát
state budget - štátny rozpočet
state coffer - štátny rozpočet (kasa)
state secretary - štátny tajomník
steel - oceľ
steelwork - oceliareň
strengthen - posilniť
stretch - natiahnuť
strike alert - štrajková pohotovosť
struggle - bojovať, zápasiť
subsidiaries - dcérske spoločnosti
subsidy - dotácia
suggestion - návrh
sum-up - zhrnúť
supervision - dozor
support - podpora
survey - prehľad, prieskum
survive - prežiť
sustainable - udržateľný

T-Y
tailor - prispôsobiť
tax - daň
tax administration - daňová správa
tax base - základ dane
tax collection - výber daní
tax duties - daňové povinnosti
tax evasion - daňové úniky
tax relief - daňové úľavy
taxpayer - platca daní
tentative - predbežný
term - termín, lehota, obdobie
testify - svedčiť
testimony - svedectvo
threat - ohrozenia
three-shift operation - trojsmenná prevádzka
threshold - prah, minimálna hranica
trade - obchod
trade unions - odbory
transcript - prepis
transition - prechod
treaty - zmluva, vyjednávanie
turn down - stlmiť, poklesnúť
tycoon - obchodný magnát
under construction - rozostavaný
unemployment - nezamestnanosť
utility - podnik verejnoprospešných služieb
victim - obeť
victory - víťazstvo
violate the law - porušovať zákon
violation - porušenie
voice - hlas
volume of - objem
volunteer - dobrovoľník
vote - hlasovať
wage - mzda
wallet - peňaženka
watchdog - strážny pes
widespread - rozšírený
withdraw - zrušiť, vybrať, stiahnuť
worth - hodnota
year-on-year - medziročný

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Petit Academy Foundation and Orange Foundation.