SPECTATOR COLLEGE

Glossary: The Swiss commitment to common sense

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article The Swiss commitment to common sense., you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article The Swiss commitment to common sense., you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.


car manufacturers / výrobcovia automobilov
common-sense approach / rozumný prístup
companies looking for staff / spoločnosti hľadajúce zamestnancov
competitive advantage / konkurenčná výhoda
concerns regarding the legislation / obavy týkajúce sa právnych predpisov
confidentiality of the stored data / utajenie uložených dát
to create added value / vytvoriť pridanú hodnotu
customer-friendly attitude / ústretový postoj
decision-making process / rozhodovací proces
to differ from opinions held by smb. / byť v rozpore s názorom niekoho iného
to diversify customers / mať rôzne typy (diverzifikovať) zákazníkov
energy consumption / spotreba energie
energy-saving measures / opatrenia na úsporu energie
to exceed the average for the past 3 years / prekročiť priemer za posledné 3 roky
to exercise a tool / uplatňovať nástroj
to exchange the most effective practices / vymeniť si navzájom najúčinnejšie postupy
to extend smt. To (until) / rozšíriť niečo na/do (dátum)
free movement of persons / voľný pohyb osôb
to have annual growth capped at… / mať strop ročného nárastu
health-care system / systém zdravotníctva
hearings / vypočutie
immigration quotas / prisťahovalecké kvóty
in your opinion / podľa vás
to increase smb’s competitiveness / zvýšiť konkurencieschopnosť niekoho
increased level of public control / zvýšená úroveň verejnej kontroly
increasingly affluent middle class / stále bohatšia stredná trieda
to interconnect agendas virtually / prepojiť programy rokovania virtuálne
to invest additional… / investovať ďalšie ...
judicial system / súdny systém
labour market / pracovný trh
to limit transfer costs / obmedziť náklady na prenos
lowest price criterion / kritérium najnižšej ceny
to make a contribution of… / prispieť niečím
mandatory (compulsory) / povinné
national cohesion / národná súdržnosť
necessary preconditions / nevyhnutné predpoklady
not eligible for structural funds / nie sú oprávnené pre štrukturálne fondy
nuclear policies / jadrová politika
ongoing debate on how to… / pokračujúca debata o tom, ako ...
open call for proposals / otvorené výzvy na predkladanie návrhov
outside of the high season / mimo hlavnej sezóny
to pertain to the judiciary / aby boli relevantné pre súdnictvo
pilot project was implemented / pilotný projekt sa uskutočnil
to pose challenges / prinášať výzvy
possibility of documents getting lost / možnosť, že sa stratia dokumenty
precondition necessary for smt. / predpoklad nevyhnutný pre niečo
public tender / verejná súťaž
quality-consciousness / vnímanie kvality
quota of …. permits annually / kvóta .... umožňuje každoročne
to raise one’s hand / zdvihnúť ruku
reasonable / primeraný
to re-introduce / znovu zaviesť, obnoviť
to respond to specific needs / reagovať na špecifické potreby
safeguard clause / ochranná doložka (klauzula)
saving on heating costs / úspora nákladov na vykurovanie
to seek to have…. / snažiť sa mať ....
sewer system / kanalizácia
to shield smt. from smt. / chrániť niečo pred niečím
shifting from private transport to public one / prechod od osobnej dopravy k hromadnej
small- and medium-sized enterprises / malé a stredné podniky
spas and landscape / kúpele a krajina
to split Czechoslovakia into… / rozdeliť Československo na...
to substantially speed up / podstatne urýchliť
tax hike / zvýšenie daní
total costs / celkové náklady na
trigger behind decision / spúšťač za rozhodnutím
waste-water collection network / zberná sieť odpadových vôd
waste-water treatment / čistenie odpadových vôd

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

The processing of personal data is subject to our Privacy Policy and the Cookie Policy. Before submitting your e-mail address, please make sure to acquaint yourself with these documents.

Theme: Spectator College


Top stories

Dual quality in the EU will be punished

Slovakia’s Agriculture Ministry welcomed the change, calling it a victory.

Food prices keep falling.

Blog: Bringing top business minds and students together

Martin Kardoš of CSI Leasing introduces the Mentor Network Program aimed at pairing young talents with experienced mentors from the business world.

Martin Kardoš, Managing Director CEE at CSI Leasing, at one of the Mentor Network Program events.

Blog: What about parking slots for “brains”?

Will the state of biomedical research trigger reactions at least half as passionate as Bratislava's parking policy?

Illustrative stock photo