SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Sentencing for drug offences

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Sentencing for drug offences, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Sentencing for drug offences, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.


active substance must be checked – je nutné overiť aktívnu látku
affect drug users – ovplyvniť užívateľov drog
after an illegal drug is seized - keď sa zabaví nelegálna droga
aim to address this issue – snažiť sa riešiť tento problém
alternative punishment – alternatívny trest
amount of drugs exceeding – množstvo drogy presahujúce
amounts up to 10 doses – množstvá do 10 dávok
approved by the cabinet – schválený vládou
argue – argumentovať
as with inhaled drugs – ako pri vdychovaných drogách
avoid heavy punishment – vyhnúť sa tvrdému trestu
be applied to proven cases – byť aplikovaná na dokázané prípady
benefit smb. – prospievať niekomu
borderline case – hraničný prípad
by definition – z podstaty definície
Centre for Treatment of Drug Dependencies – Centrum liečby drogových závislostí
claim a suspended sentence – žiadať podmienečný trest
considered to be – považované za
contain – obsahovať
contesting the assertion that – napádajúc/popierajúc výrok, že...
conviction - usvedčenie
convicted person – odsúdený
criminal acts – trestné činy
Criminal Code – Trestný zákonník
deal in drugs – obchodovať s drogami
determine – určiť, zistiť
disagree with claims made by – nesúhlasiť s tvrdeniami koho...
draft amendment – návrh novely zákona
draft law – návrh zákona
drug addicts – závislí, narkomani
drug manufacturing – výroba drog
easing penalties – zníženie trestov
face 3 years in prison – hrozí im 3-ročné väzenie
for possession of any amount over this – z držania akéhokoľvek väčšieho množstva
for their own consumption – pre vlastnú spotrebu
former interior minister – bývalý minister vnútra
change is related to – zmena sa týka...
in effect – v skutočnosti
in no instance – v žiadnom prípade
independent MP (member of parliament) – nezávislý poslanec
instead of imposing a prison sentence - namiesto uvalenia väzenia
integration into ordinary life – zaradenie do normálneho života
intend to use smth. – zamýšľať niečo užívať
involving possession of... – týkajúce sa vlastníctva/držania
... is a bit hard to swallow – je ťažké/veľké sústo
jail time – väzenský trest
legislation comes in response – legislatíva je reakciou
living on the edge of poverty – žijúci na pokraji chudoby
mandatory custodial sentence – nepodmienečný trest odňatia slobody
newswire – tlačová agentúra
NGO / non-governmental organisation– mimovládna organizácia
other evidence be used – používať iné dôkazy
over a long period – dlhodobo
Penal Code – Trestný zákonník
person is found in possession of – u osoby zistia držanie/vlastníctvo
plea bargain – dohoda o priznaní viny
pose a threat – predstavovať nebezpečenstvo
possess – vlastniť
provide tools – poskytovať nástroje
providing services to people – poskytujúca služby ľuďom
question the applicability – spochybniť použiteľnosť
relaxed rules – voľnejšie pravidlá
report accompanying the amendment – sprievodná správa k novele
result in – mať za následok
revision – revízia, úprava
serious reasons must be given – treba uviesť/mať vážne dôvody
simple way of deciding – jednoduché rozhodovanie
single dose – jedna dávka
spokesperson – hovorca/hovorkyňa
statistics suggest – štatistiky naznačujú
stipulate – určovať
strict penalties of up to X years in prison – prísne tresty do X rokov väzenia
suspended sentence – podmienečné prepustenie
suspended sentence with probation oversight – podmienka s probačným dohľadom
to impose a lower penalty – uvaliť menší trest
to make it possible to... – umožňovať....
treatment – liečba
use this option – používať túto možnosť, voľbu
using this approach – využívajpc tento prístup
without sufficient consultation – bez dostatočnej konzultácie
witnesses can prove – svedkovia môžu dokázať


This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

How a Catholic charity became a voice for migrants in Slovakia

Religious organisations have added leverage in changing perceptions of foreigners and migrants, says Caritas Slovakia.

Caritas Slovakia's ‘World Without “the Other” – Migration Myths’ campaign educates Slovaks on migration in a fun and artistic way.

News digest: Slovakia to spend three Advent weekends with testing. President wants it to be voluntary

Seven candidates for the general prosecutor post approved. Acting general prosecutor steps down.

Installation of Christmas tree in Trnava

Which are the largest law firms in Slovakia?

For the first time, the ranking also provides an overview in partial categories of law.

Who was behind the sale of one of the biggest banks in Slovakia

The largest law firms were involved in several innovative projects, too.