SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Far-right marches through Bratislava

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article UPDATED: Far-right marches through Bratislava, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article UPDATED: Far-right marches through Bratislava, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.


about the public’s opinions of – o verejných názoroch ohľadom
among public officials – medzi verejnými činiteľmi
announced and approved by authorities – ohlásené a schválené úradmi
apart form improving… - okrem zlepšovania…
Aryanisation – arizácia
at the last minute – v poslednej chvíli
authorities’ support – podpora úradov, inštitúcií
avoid – vyhnúť sa
block the extremists’ path – zahatať trasu extrémistov
carrying banners depicting symbols – nesúc transparenty zobrazujúce symboly
circumvent – obísť, obchádzať
closed-minded – konzervatívni, uzavretí
compare police offices to a stable – prirovnať policajné kancelárie k stajni
conducted as independent initiative – urobený ako nezávislá iniciatíva
deported – vysídlení, vykázaní z krajiny
destination – cieľ, destinácia
difficult past – ťažká, zložitá minulosť
direct cause –priama príčina
en masse – masovo
experience first-hand – zažiť z prvej ruky
expression of my civic attitude – výraz môjho občianskeho postoja
far-right extremists – pravicoví extrémisti
for instance – napríklad
for obstructing the right to gather – za obmedzovanie práva zhromažďovať sa
fuzzy – zmätený, konfúzny
gathering – zhromaždenie
given the popularity – vzhľadom na popularitu/obľubu
grasp of Holocaust – pochopenie holokaustu
grave in…. Martin cemetery – hrob na Martinskom cintoríne
harbinger – predzvesť, zvestovateľ
harbour negative attitudes – mať, prechovávať negatívne postoje
his appearance – jeho prítomnosť, prezencia
Holocaust-related events – udalosti spojené/súvisiace s holokaustom
change their route – zmeniť trasu
in a continued attempt – v neustávajúcej snahe
in light of the research – vo svetle výskumu
in particular – hlavne, zvlášť
in response to.. – ako reakcia na…
in the same breath - jedným dychom
increase exposure to various minorities – zvýšiť vystavenie/pôsobenie rôznych menšín
insufficient knowledge – nedostatočné vedomosti
is largely lacking – do značnej miery chýba
lack of knowledge – nedostatok vedomostí
LGBTI Pride march – Pochod hrdosť LGBTI (Lesbickej, gay-, bisexuálnej, trans-rodovej a inter-sexuálnej komunity)
mark the establishment… - aby pripomenuli založenie…
mayor – primátor, starosta
more vulnerable to extremists’ ideas – zraniteľnejší, náchlynejší na myšlienky extrémistov
MP (member of parliament) – poslanec
newswire – tlačová agentúra
no major clashes occurred – nedošlo k žiadnym veľkým zrážkam
notable public figures – významné verejné osobnosti
noting that – poznamenajúc, že…
obstruct – blokovať, brániť, brzdiť
officially protesting against – oficiálne protestujúc proti
opine – vyjadriť sa, nazdávať sa
overly simplistic – príliš zjednodušujúce
place a lot of importance – klásť veľký význam
police detained – polícia zadržala
political tools – politické prostriedky, nástroje
positive influence on public opinion – pozitívny vplyv na verejnú mienku
prime minister – premiér
public gathering – verejné zhromaždenie
regardless of – bez ohľadu na
remain sceptical – ostať skeptický
report – písať, oznámiť, podať správu
reportedly – údajne
re-route their march – presmerovať pochod
research emerged – objavil sa výskum
respondents – respondenti (anketované osoby, odpovedajúce na otázky)
see as interfering with… - vnímajú ako brániace, prekážajúce
serve as a counterweight – slúžiť ako protiváha, protipól
state’s independence and sovereignty – nezávislosti a suverenite štátu
support for such causes – podpora pre takéto záležitosti/ciele
to be fined – byť pokutovaný, dostať pokutu
to commemorate – aby oslávili pamiatku, pripomenuli
to lend one’s clear support – poskytnúť jasnú podporu
to prevent a confrontation – aby zabránili konfrontácii
treatment by police – zaobchádzanie zo strany polície
under the slogan – pod heslom
unlike the… -na rozdiel od
upon hearing that… - keď počul(i), že…
wartime Nazi-satellite state – vojnový štát, nacistický satelit
was not officially sanctioned – nebolo oficiálne schválené
where there are no grounds for this – kde pre toto neexistuje pôda


This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

News digest: Some schools open, so do some ski resorts

Top prosecutor to be appointed soon. Zsuzsová goes to prison in a murder case. Pezinok judges are busy deciding about custodies for high-profile suspects.

Some schools will open on December 7

Matovič pushed through testing at schools, government is launching a pilot project this weekend.

PM Igor Matovič (front) and Education Minister Branislav Gröhling  (back)

Freed in the Kuciak murder case, guilty of another murder

The Specialised Criminal Court sends Alena Zsuzsová to prison for ordering the murder of former Hurbanovo mayor. She appealed against the verdict, insists she is innocent.

Alena Zsuzsová is escorted to the courtroom.

Health Ministry gearing up for COVID vaccines

Mass campaign planned to get people to take jab.

Illustrative stock photo