SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Language certificates may not be recognised

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Language certificates may not be recognised, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College as well as in the rest of the newspaper. As well as this special glossary, which relates to the article Language certificates may not be recognised, you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

abolish – zrušiť
acceptance – prijímanie, akceptovanie
accounting certificate – účtovnícky certifikát
affect the atmosphere – ovplyvniť atmosféru
aim at high quality – mať za cieľ vyoskú kvalitu
as it now stands – v súčasnej forme
backward step – krok späť
be approved to – mať schválené, že
be exempted – mať výnimku, byť vyňatý z…
be up to international standards – byť na úrovni medzinárodných štandardov
broadly – vo všeobecnosti
call for – volať po, dovolávať sa, žiadať
call for a halt – vyzývať k zastaveniu
cancelling the option – zrušenie možnosti
cannot substitute for a maturita – nemôže nahradiť maturitu
cite as an example – citovať ako príklad
compare those qualificaitons – aby porovnali tie kvalifikácie
concerns should be addressed in some other way – obavy by s amali riešiť inak
conduct – prevádzať, robiť
content – obsah
current legislation – súčasná legislative, zákony
daily – denník
data on performance of… – údaje o výkonoch/výsledkoch…
distort – skresľovať
during classes – počas vyučovnaia, vyučovacích hodín
Education Act – Školský zákon
exams needed to qualify for – skúšky potrebné na kvalifikáciu…
final state exams – štátnice
forming of his graduate’s profile – formovanie jeho absolvenstkého profile
globally standardised procedures – celosvetovo štandardizované postupy
graduating in a foreign language – maturujúci z cudzieho jazyka
have already earned – mať už získané
headquarters – sídlo, ústredie
higher objectivity – väčšia objektívnosť
challenge the argument – spochybniť argument
implement the change – uplatňovať, realizovať zmenu
in addition – navyše, naviac
in the main – celkovo
institutions operating in – inštitúcie fungujúce na…
internationally acknowledged – medzinárodne uznávané
irrespective of – bez ohľadu na
just to avoid the maturita – len aby sa vyhli maturite
language training institutions – jazykových vzdelávacích inštitúcií
licensed to issue such certificate – s povolením vydávať takéto certifikáty
matter of quality – záležitosť kvality
misuse the opportunity – zneužívať príležitosť
national school-leaving exams – celoštátne záverečné skúšky
newswire – tlačová agentúra
not to be in a position – nebyť v pozícii/situácii
object to… – namietať proti…
of their choice – podľa ich výberu
on students’ request – na žiadosť študentov
on the contrary – naopak
option will be removed – možnosť bude odstárnená
oral examinations – ústne skúšky
pass a proposed amendment – schváliť navrhovanú novelu
pass an exam – prejsť skúškou, urobiť skúšku
possibility to replace maturita with an external certificate – možnosť nahradiť maturitu certifikátom zvonka
presidium member – člen predsedníctva, prezídia
principal of secondary school – riaditeľ strednej školy
process or administer the exams – spracúvať alebo spravovať skúšky
related to various issues – vzťahujú sa k rôznym témam
repeat their attempts – opakovať svoje pokusy
rigour – prísnosť
shortcoming – nedostatok
since act was adotped – odkedy bol/je zákon prijatý
sit the exam – urobiť, absolvovať skúšku
spokesperson – hovorca/hovorkyňa
subject – predmet
submit for interdepartmental review – dať na pripomienkovacie konanie
submit changes to the draft – podať zmeny k návrhu
substitute for part – aby nahradil časť
trend of internationalising educaiton – trend internacionalizácie vzdelávnaia
under the same conditions – za rovnakých okolností
undergo testing – podrobiť sa testom
unequal conditions – za nerovnakých pdomienok
validity is checked – platnosť overujú
welcome diversity – vítaná rôznorodosť
work performance – pracovný výkon

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Sugarbooks, a distributor of foreign language books.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

How a Catholic charity became a voice for migrants in Slovakia

Religious organisations have added leverage in changing perceptions of foreigners and migrants, says Caritas Slovakia.

Caritas Slovakia's ‘World Without “the Other” – Migration Myths’ campaign educates Slovaks on migration in a fun and artistic way.

Secret votes and public lies

There are uncanny echoes today of Slovakia’s agonies over its choice of chief prosecutor ten years ago.

Dobroslav Trnka (left) and Jozef Čentéš (right), the candidate who was eventually selected by MPs in 2011, never got to take up the post because the then president, Ivan Gašparovič refused to appoint him for reasons that were never clearly explained.

News digest: Slovakia to spend three Advent weekends with testing. President wants it to be voluntary

Seven candidates for the general prosecutor post approved. Acting general prosecutor steps down.

Installation of Christmas tree in Trnava

Which are the largest law firms in Slovakia?

For the first time, the ranking also provides an overview in partial categories of law.