BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Disinformation during a pandemic may have deadly consequences

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Facebook said on April 16, 2020, it is going to let users know if they liked, reacted or commented on posts with harmful misinformation about the coronavirus that moderators later removed. Facebook says it will also direct people who engaged with those posts to information about virus myths debunked by the World Health Organization. Facebook said on April 16, 2020, it is going to let users know if they liked, reacted or commented on posts with harmful misinformation about the coronavirus that moderators later removed. Facebook says it will also direct people who engaged with those posts to information about virus myths debunked by the World Health Organization. (Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Infodemic hit Slovakia as well" and " TV Markíza the most watched, Nový Čas the top daily", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

adhere [ədˈhɪə] držať sa, dodržiavať

amplify [ˈæmplɪˌfaɪ] zosilniť, umocniť

benefactor [ˈbenɪˌfæktə] mecenáš, sponzor

boost [buːst] oživiť, povzbudiť

broadsheet [ˈbrɔːdˌʃiːt] seriózna tlač

comfort [ˈkʌmfət] utešiť, upokojiť

cover [ˈkʌvə] pokrývať (spravodajsky)

cross the line [krɒs ðiː laɪn] prekročiť čiaru, porušiť pravidlo

daily [ˈdeɪlɪ] denník

debunk [diːˈbʌŋk] odhaliť podstatu

deploy [dɪˈplɔɪ] nasadiť, rozmiestniť

disinformation [ˌdɪsɪnfəˈmeɪʃən] dezinformácie

disseminate [dɪˈsemɪˌneɪt] šíriť, rozširovať

distrust [dɪsˈtrʌst] nedôvera

game changer [geɪm tʃeɪndʒə] niekto, kto prináša zmenu, mení situáciu

gargle [ˈgɑːgəl] kloktať

gastric acid [ˈgæstrɪk æsɪd] žalúdočná kyselina

landscape [ˈlændˌskeɪp] podmienky, tvar

listenershipˈ [ˈlis-nər-ˌship] poslucháči vysielania

maintain [meɪnˈteɪn] udržať si

materialise [məˈtɪərɪəˌlaɪz] uskutočniť, zrealizovať

maze [meɪz] bludisko, labyrint

narrative [ˈnærətɪv] príbeh, historka

national [ˈnæʃənəl] celoštátny

newsroom [ˈnjuːzˌruːm or -ˌrʊm] spravodajská miestnosť

numbers to swell – čísla sa zvýšia, zaznamenajú nárast

output [ˈaʊtˌpʊt] výkon, produkcia

overcome [ˌəʊvəˈkʌm] prekonať

ownership [ˈəʊnəʃɪp] vlastníctvo

privately-owned [ˌəʊvəˈkʌm ˈəʊnd] v súkromnom vlastníctve

publishing house/company - vydavateľstvo

rating [ˈreɪtɪŋ] hodnotenie

resonate [ˈrezəˌneɪt] rezonovať, znieť

respondent [rɪˈspɒndənt] respondent

share [ʃeə] podiel

survey [ˈsɜːveɪ] prieskum

tabloid [ˈtæblɔɪd] bulvárna tlač

trustworthy [ˈtrʌstˌwɜːðɪ] dôveryhodné, spoľahlivé

viewership [ˈvjuːəʃɪp] televízni diváci

uncertainty [ʌnˈsɜːtəntɪ] neistota

undermine [ˌʌndəˈmaɪn] podkopať, rozložiť

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

E-quarantine now possible via Apple phones (news digest)

Court proceeding over controversial cheques postponed and the police reportedly detained the head of the Bratislava ring-road constructor. Roundup of news from May 29.

The primary school in Prešov is preparing for reopening on June 1.

Gabčík and Kubiš were taken in by an English family while they prepared for the assassination of Heydrich

The Ellisons had no idea about Operation Anthropoid, which resulted in the assassination of the main Holocaust architect by Czechoslovak paratroopers.

The administrator of the Porchester Gate building in London, where the Czechoslovak military intelligence service was based during the Second World War and where secret agents planned Operation Anthropoid, shows photos of the event's executors - Jan Kubiš and Jozef Gabčík.

Slovakia-based US musician creates his 'Ghost Sex Empire'

Francisco Mejia and his debut album 'Ghost Sex Empire' prove that dreams are attainable after years.

American musician Francisco Mejia recorded his debut album 'Ghost Sex Empire' in Slovakia. He is already working on the concept of his sophomore record.

Coronavirus may ruin Slovakia's music clubs for good

Without help, another COVID-19 wave could be the final nail in the coffin.

Club goers listen to live music at the Stromoradie music club in Prešov in 2019.