Glossary: Future jobs will prompt us to upgrade skills

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Related: Main story I Podcast I Short I Glossary
Craig Federighi, vice president on Mac Software, talks about the new Mountain Lion software during the Apple Developers Conference in San Francisco, June 11, 2012.Craig Federighi, vice president on Mac Software, talks about the new Mountain Lion software during the Apple Developers Conference in San Francisco, June 11, 2012. (Source: TASR/AP)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Post-coronavirus demand for health workers to grow in Slovakia" and "From a manufacturing hall to something better. Industry 4.0 could redefine Slovakia", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

acceptance [əkˈseptəns] prijatie

automation [ˌɔːtəˈmeɪʃən] automatizácia

churn out [tʃɜːn aʊt] vychrliť

cope [kəʊp] zvládnuť, vysporiadať sa

corporate [ˈkɔːpərɪt] podnikový, komerčný

curve [kɜːv] krivka

decent [ˈdiːsənt] slušný, obstojný, prijateľný

default [dɪˈfɔːlt] vopred nastavený, bežný

demand [dɪˈmɑːnd] dopyt

economy [ɪˈkɒnəmɪ] hospodárstvo

feasible [ˈfiːzəbəl] uskutočniteľný

fertility [fɜːˈtɪlɪtɪ] pôrodnosť

incentive [ɪnˈsentɪv] popud, impulz

indispensable [ˌɪndɪˈspensəbəl] nenahraditeľný

inevitable [ɪnˈevɪtəbəl] nevyhnutný

labour market [ˈleɪbə ˈmɑːkɪt] pracovný trh

logistics [lɒˈdʒɪstɪks] logistika

natality [nāˈtalitē] pôrodnosť

portray [pɔːˈtreɪ] zobraziť, stvárniť

proposal [prəˈpəʊzəl] návrh

redefine [ˌriːdɪˈfaɪn] redefinovať, nanovo vymedziť

retail [ˈriːteɪl] maloobchod

reverse [rɪˈvɜːs] zvrátiť, zmeniť

roll up [rəʊl ʌp] nahromadiť sa, prísť, doraziť

routine [ruːˈtiːn] rutinný, bežný

sales representative [seɪlsˌreprɪˈzentətɪv] obchodný zástupca

shortage, short supply [ʃɔːt səˈplaɪ] dostupný len v malom množstve

squander [ˈskwɒndə] premárniť

staffing firm [ˈstɑːfɪŋ] personálna agentúra

suitable [ˈsuːtəbəl] vhodný

upgrade [ʌpˈgreɪd] zlepšiť, zmodernizovať

welder [ˈweldə] zvárač

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Schools across Slovakia are closing

Problems with regional buses in Bratislava persist. Meteorologists issue warnings against snow for Tuesday and Wednesday.


1 h
The public's interest in vaccination started dropping after a short increase in the first half of November.

Lockdown decreases interest in vaccination

Interest in the first shot was on the rise in the past weeks.


29. nov
Miroslava Sotáková

The great thing about Slovakia is the lack of crowds, says Slovak living in New York

Miroslava Sotáková works for Google and is bringing up three kids in New York.


11 h

Which are the largest law firms in Slovakia?

Several new partial categories were added.


29. nov
Skryť Close ad