BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Future jobs will prompt us to upgrade skills

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Craig Federighi, vice president on Mac Software, talks about the new Mountain Lion software during the Apple Developers Conference in San Francisco, June 11, 2012.Craig Federighi, vice president on Mac Software, talks about the new Mountain Lion software during the Apple Developers Conference in San Francisco, June 11, 2012. (Source: TASR/AP)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Post-coronavirus demand for health workers to grow in Slovakia" and "From a manufacturing hall to something better. Industry 4.0 could redefine Slovakia", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

acceptance [əkˈseptəns] prijatie

automation [ˌɔːtəˈmeɪʃən] automatizácia

churn out [tʃɜːn aʊt] vychrliť

cope [kəʊp] zvládnuť, vysporiadať sa

corporate [ˈkɔːpərɪt] podnikový, komerčný

curve [kɜːv] krivka

decent [ˈdiːsənt] slušný, obstojný, prijateľný

default [dɪˈfɔːlt] vopred nastavený, bežný

demand [dɪˈmɑːnd] dopyt

economy [ɪˈkɒnəmɪ] hospodárstvo

feasible [ˈfiːzəbəl] uskutočniteľný

fertility [fɜːˈtɪlɪtɪ] pôrodnosť

incentive [ɪnˈsentɪv] popud, impulz

indispensable [ˌɪndɪˈspensəbəl] nenahraditeľný

inevitable [ɪnˈevɪtəbəl] nevyhnutný

labour market [ˈleɪbə ˈmɑːkɪt] pracovný trh

logistics [lɒˈdʒɪstɪks] logistika

natality [nāˈtalitē] pôrodnosť

portray [pɔːˈtreɪ] zobraziť, stvárniť

proposal [prəˈpəʊzəl] návrh

redefine [ˌriːdɪˈfaɪn] redefinovať, nanovo vymedziť

retail [ˈriːteɪl] maloobchod

reverse [rɪˈvɜːs] zvrátiť, zmeniť

roll up [rəʊl ʌp] nahromadiť sa, prísť, doraziť

routine [ruːˈtiːn] rutinný, bežný

sales representative [seɪlsˌreprɪˈzentətɪv] obchodný zástupca

shortage, short supply [ʃɔːt səˈplaɪ] dostupný len v malom množstve

squander [ˈskwɒndə] premárniť

staffing firm [ˈstɑːfɪŋ] personálna agentúra

suitable [ˈsuːtəbəl] vhodný

upgrade [ʌpˈgreɪd] zlepšiť, zmodernizovať

welder [ˈweldə] zvárač

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

More tips for outings in Bratislava during the lockdown

Walks along the Danube bank offer a feeling of being far from the city rush.

This place, part of Ovsištské Lúky (Ovsište Meadows) in Petržalka, is still Bratislava.

Roundup: Fairytale app that makes children read

An award-winning design by a Slovak architect and a trip to Zádielska dolina valley. Here’s your latest roundup.

A man wearing a face covering sits in an armchair on the snow-covered Main Street in Košice on January 13, 2021.

News digest: Minister adjusts vaccine expectations, mass testing decision still in the balance

Police investigate reported surveillance of journalist. Wolf will be protected all year long.

Mass testing for the coronavirus in the Nitra Synagogue.