BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Multicultural society and Slovakia

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

July 2020's Spectator College focuses on multicultural society.July 2020's Spectator College focuses on multicultural society. (Source: Mareena/FB)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Migrants and refugees spotlighted in posters amid the pandemic" and "The revival of Slovak rugby championed by French player", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

allocate [ˈæləˌkeɪt] prideliť

amid [əˈmɪd] uprostred, medzi

apostille [uh-pos-til] overenie pravosti dokumentu

apparently [əˈpærəntlɪ] zjavne, očividne

brush up on - oprášiť (znalosti)

chair [tʃeə] predseda

commissary [ˈkɒmɪsərɪ] stredisko

commissioner [kəˈmɪʃənə] komisár, splnomocnenec

dash [dæʃ] zmariť

deep-seated - hlboko zakorenený

displaced [dɪsˈpleɪs] vysídlení

distant [ˈdɪstənt] odmeraný

distance [ˈdɪstəns] vzdialenosť, rozstup

expat [ˌeksˈpæt] cudzinec, človek žijúco mimo svojej krajiny pôvodu

foundation [faʊnˈdeɪʃən] nadácia

impel [ɪmˈpel] donútiť, dohnať

issue [ˈɪʃjuː] záležitosť, vec

migrant [ˈmaɪgrənt] migrant

municipality [mjuːˌnɪsɪˈpælɪtɪ] samospráva

mutual [ˈmjuːtʃʊəl] vzájomný, obojstranný

obsession [əbˈseʃən] posadnutosť

prevent [prɪˈvent] zabrániť, predísť

recall [rɪˈkɔːl] spomínať, vybaviť si

reckon [ˈrekən] myslieť si, počítať s

reflect [rɪˈflekt] - odrážať, odzrkadľovať

refugee [ˌrefjʊˈdʒiː] utečenec

resident [ˈrezɪdənt] miestny obyvateľ

residence card - potvrdenie o (prechodnom) pobyte

settle [ˈsetəl] usadiť sa, osídliť

social [ˈsəʊʃəl] spoločenský

Spaniard [ˈspænjəd] Španiel/Španielka

spotlight [ˈspɒtˌlaɪt] stredobod pozornosti

stumble [ˈstʌmbəl] potknúť sa, naraziť na

submit [səbˈmɪt] predložiť, odovzdať

time-worn [ˈtaɪmˌwɔːn] opotrebované, staré

underscore [ˌʌndəˈskɔː] zdôrazniť

wit [wɪt] dôvtip, bystrosť

xenophobic [ˌzenəˈfəʊbɪk] xenofóbny

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

Kompalla: Pandemic increased interest in Slovakia as a business destination

Drop in demand is a major challenge for German companies in Slovakia.

The range of car models produced in Bratislava may extend this summer.

Coronavirus confirmed in company producing ventilators

Wedding guests are in quarantine, too. Authorities have adopted measures to prevent the disease from spreading.

How about reforming the way we run elections?

More information could be a good thing for democracy.

Election officials get ready to count the ballots on November 27.

Slovakia may bid farewell to 1-cent and 2-cent coins

Finance Ministry has an amendment in the works.