Glossary: Slovaks must see diversity positively to prosper

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Related: Main story I Podcast I Short I Glossary
Two Roma sisters and their father look out the window in the town of Vranov nad Topľou, eastern Slovakia, on August 22, 2020. Two Roma sisters and their father look out the window in the town of Vranov nad Topľou, eastern Slovakia, on August 22, 2020. (Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Roma people targeted by hoaxes during a pandemic" and "Slovaks have not fully embraced diversity yet", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

assailant [əˈseɪlənt] útočník
authority [ɔːˈθɒrɪtɪ] úrad, orgán
background [ˈbækˌgraʊnd] pôvod, zázemie
backlash [ˈbækˌlæʃ] odpor
breeding [ˈbriːdɪŋ] pestovanie, plodenie
comprehend [ˌkɒmprɪˈhend] rozumieť, chápať
chemist [ˈkemɪst] lekáreň, lekárnik, chemik
constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] ústava
councillor [ˈkaʊnsələ] člen rady (mestskej)
disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd] znevýhodnený
diversity [daɪˈvɜːsɪtɪ] rozmanitosť, rôznorodosť
drug [drʌg] liek, droga
embrace [ɪmˈbreɪs] objať, prijať
exclusion [ɪkˈskluːʒən] vylúčenie
ground [graʊnd] pôda, plocha
hesitancy [ˈhezɪtənsɪ] váhavosť, nerozhodnosť
hoax [həʊks] falošná správa, klam
inclusion [ɪnˈkluːʒən] zahrnutie
irrational [ɪˈræʃənəl] iracionálny
issue [ˈɪʃjuː] vydať, vystaviť
jobcentre - úrad práce, sprostredkovateľská agentúra
minority [maɪˈnɒrɪtɪ] menšina
label [ˈleɪbəl] označiť, značka
legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən] legislatíva, zákony
over-the-counter - voľne predajný
poll [pəʊl] prieskum verejnej mienky
provider [prəˈvaɪdə] poskytovateľ
push forward - pokračovať, vytrvať
refutation [ˌrefjʊˈteɪʃən] vyvrátenie (argumentu)
regard [rɪˈgɑːd] ohľad, považovať
regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohľadu na
reposted [ repəʊsted] prevzaté, znova odoslané
role model [ rəʊl ˈmɒd(ə)l ] vzor, príklad
stand up for - postaviť sa za, obhajovať
surcharge [ˈsɜːˌtʃɑːdʒ] príplatok, prirážka
timber [ˈtɪmbə] stavebné drevo
thus [ðʌs] preto, a tak

SkryťTurn off ads

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Péter Szijjártó.

A Slovak mother founded a children's library in the USA, comic legends call on Slovaks to vote, and why to head to Bratislava's V Klub tomorrow evening.


3 h
Harvesting festivities in the town of Modra near Bratislava.

Autumn is the time to celebrate the grape harvest. Festivals for running...or a public transport for those not keen on running. Here's what to do during the weekend September 8-10.


8. sep
Slovakia will obtain 160 Oshkosh vehicles for $190 million from the US. They should arrive in Slovakia in 2025. Acting Defence Minister Martin Sklenár and US Ambassador Gautam Rana after signing a deal in Bratislava on July 20, 2023.

US Ambassador Gautam Rana believes that it’s important to begin a dialogue and try to understand why some believe disinformation.


26. sep
SkryťClose ad