BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Slovaks must see diversity positively to prosper

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Two Roma sisters and their father look out the window in the town of Vranov nad Topľou, eastern Slovakia, on August 22, 2020. Two Roma sisters and their father look out the window in the town of Vranov nad Topľou, eastern Slovakia, on August 22, 2020. (Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Roma people targeted by hoaxes during a pandemic" and "Slovaks have not fully embraced diversity yet", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

assailant [əˈseɪlənt] útočník
authority [ɔːˈθɒrɪtɪ] úrad, orgán
background [ˈbækˌgraʊnd] pôvod, zázemie
backlash [ˈbækˌlæʃ] odpor
breeding [ˈbriːdɪŋ] pestovanie, plodenie
comprehend [ˌkɒmprɪˈhend] rozumieť, chápať
chemist [ˈkemɪst] lekáreň, lekárnik, chemik
constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] ústava
councillor [ˈkaʊnsələ] člen rady (mestskej)
disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd] znevýhodnený
diversity [daɪˈvɜːsɪtɪ] rozmanitosť, rôznorodosť
drug [drʌg] liek, droga
embrace [ɪmˈbreɪs] objať, prijať
exclusion [ɪkˈskluːʒən] vylúčenie
ground [graʊnd] pôda, plocha
hesitancy [ˈhezɪtənsɪ] váhavosť, nerozhodnosť
hoax [həʊks] falošná správa, klam
inclusion [ɪnˈkluːʒən] zahrnutie
irrational [ɪˈræʃənəl] iracionálny
issue [ˈɪʃjuː] vydať, vystaviť
jobcentre - úrad práce, sprostredkovateľská agentúra
minority [maɪˈnɒrɪtɪ] menšina
label [ˈleɪbəl] označiť, značka
legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən] legislatíva, zákony
over-the-counter - voľne predajný
poll [pəʊl] prieskum verejnej mienky
provider [prəˈvaɪdə] poskytovateľ
push forward - pokračovať, vytrvať
refutation [ˌrefjʊˈteɪʃən] vyvrátenie (argumentu)
regard [rɪˈgɑːd] ohľad, považovať
regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohľadu na
reposted [ repəʊsted] prevzaté, znova odoslané
role model [ rəʊl ˈmɒd(ə)l ] vzor, príklad
stand up for - postaviť sa za, obhajovať
surcharge [ˈsɜːˌtʃɑːdʒ] príplatok, prirážka
timber [ˈtɪmbə] stavebné drevo
thus [ðʌs] preto, a tak

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Theme: Spectator College

Read more articles by the topic

Top stories

News digest: Universities open, Matovič explains his wife's investments

Overview of news from Monday, September 21, 2020.

Technical University of Košice

PM Matovič defends his wife, accused of preferential treatment

He calls the reports an attempt to discredit him. Opposition parties ask for documents proving his claims.

PM Igor Matovič at September 19 press conference.

Czechia neither red nor green, and leaks all over

Situation in Slovakia is getting worse, authorities start taking measures, albeit reluctantly. Next Generation EU plan leaks.

Entering Slovakia from the Czech Republic through the border crossing in Holíč, western Slovakia.

New lookout tower in Sabinov

Mayor hopes it will become a popular attraction.