SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Slovakia and transparency

Spectator College provides readers who want to improve their English with glossaries of useful words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Elena Štefancová (screen)is one of the former FIIT STU students who was awarded the Biela vrana (White Crow) prize, which is given to people who show their civic courage.
Elena Štefancová (screen)is one of the former FIIT STU students who was awarded the Biela vrana (White Crow) prize, which is given to people who show their civic courage. (Source: Courtesy of Elena Štefancová)

The glossary below relates to the following articles:

1| Slovakia’s big step forward in transparency is not enough

2| Slovak tennis players banned from the sport for match fixing

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: People and society

abrupt [əˈbrʌpt] náhly, neočakávaný

administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃən] správa, riadenie

admittedly [ədˈmɪtɪdlɪ] nepochybne

advocate [ˈædvəˌkeɪt] obhajca, zástanca

advocate - podporovať, zastávať

allegation [ˌælɪˈgeɪʃən] nepodložené obvinenie

arrange [əˈreɪndʒ] dohodnúť

attend [əˈtend] zúčastniť sa na, navštíviť

ban [bæn] zakázať

board [bɔːd] výbor, rada

branch [brɑːntʃ] pobočka, oddelenie

breach [briːtʃ] porušiť, nedodržať

case [keɪs] prípad

chairperson [ˈtʃeəˌpɜːsən] predsedajúci

charge [tʃɑːdʒ] obviniť

combat [ˈkɒmbæt] bojovať

concern [kənˈsɜːn] znepokojovať

conduct [kənˈdʌkt] vykonať

dean [diːn] dekan

deliberate [dɪˈlɪbərɪt] zámerný, premyslený

descend [dɪˈsend] zostúpiť, klesnúť

dysfunctional [dɪsˈfʌŋkʃənəl] zle fungujúci

eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakoniec

fine [faɪn] pokuta

fix [fɪks] opraviť, falšovať

generate [ˈdʒenəˌreɪt] dosiahnuť, vytvoriť

govern [ˈgʌvən] riadiť, určovať

guilty [ˈgɪltɪ] vinný

legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən] zákonodarstvo, zákony

maintain [meɪnˈteɪn] trvať na, udržiavať

obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən] záväzok, povinnosť

offence [əˈfens] prečin, porušenie

predecessor [ˈpriːdɪˌsesə] predchodca

procurement [prəˈkjʊəmənt] obstarávanie, získanie

ranking [ˈræŋkɪŋ] umiestnenie (v rebríčku)

repeated [rɪˈpiːtɪd] opakované

resort (to) [rɪˈzɔːt] uchýliť sa

retire [rɪˈtaɪə] skončiť, odísť do dôchodku

senate [ˈsenɪt] akademický senát

severely [sɪˈvɪəlɪ] vážne

suspend [səˈspend] pozastaviť, zbaviť funkcie

trustee [trʌˈstiː] správca, člen dozornej rady

usurp [juːˈzɜːp] uchvátiť, zmocniť sa

verdict [ˈvɜːdɪkt] rozsudok, rozhodnutie

watchdog [ˈwɒtʃˌdɒg] dozor, dohľad

widespread [ˈwaɪdˌspred] rozšírený

whistleblower - oznamovateľ protispoločenskej činnosti

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Get daily Slovak news directly to your inbox

Top stories

The Bratislava underpass under Hodža Square will become the Underpass of 16 November 1989 Students.

Nameless Bratislava Old Town places to receive names

John Selecky on an amazing search for his roots in Slovakia; lost tribute to Stalin taking on a modern twist.

7. máj
Justice Minister Mária Kolíková

Justice Minister Kolíková: I see no reason to step down

OĽaNO claims that the minister has failed to clear up all the allegations raised by the opposition.

24 h
Leatherworker Ondrej Sabela in his workshop.

Near rock bottom, artisans in Slovakia pray for a better season

The pandemic has forced some to find new jobs, leaving their trades behind.

6. máj
The Moderna vaccine

Age limit for Pfizer and Moderna jabs down to 45 years

Vaccination appointments further allocated strictly according to age and diagnosis.

24 h