SPECTATOR COLLEGE

Glossary: Slovakia and transparency

Spectator College provides readers who want to improve their English with glossaries of useful words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Elena Štefancová (screen)is one of the former FIIT STU students who was awarded the Biela vrana (White Crow) prize, which is given to people who show their civic courage.
Elena Štefancová (screen)is one of the former FIIT STU students who was awarded the Biela vrana (White Crow) prize, which is given to people who show their civic courage. (Source: Courtesy of Elena Štefancová)

The glossary below relates to the following articles:

1| Slovakia’s big step forward in transparency is not enough

2| Slovak tennis players banned from the sport for match fixing

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: People and society

abrupt [əˈbrʌpt] náhly, neočakávaný

administration [ədˌmɪnɪˈstreɪʃən] správa, riadenie

admittedly [ədˈmɪtɪdlɪ] nepochybne

advocate [ˈædvəˌkeɪt] obhajca, zástanca

advocate - podporovať, zastávať

allegation [ˌælɪˈgeɪʃən] nepodložené obvinenie

arrange [əˈreɪndʒ] dohodnúť

attend [əˈtend] zúčastniť sa na, navštíviť

ban [bæn] zakázať

board [bɔːd] výbor, rada

branch [brɑːntʃ] pobočka, oddelenie

breach [briːtʃ] porušiť, nedodržať

case [keɪs] prípad

chairperson [ˈtʃeəˌpɜːsən] predsedajúci

charge [tʃɑːdʒ] obviniť

combat [ˈkɒmbæt] bojovať

concern [kənˈsɜːn] znepokojovať

conduct [kənˈdʌkt] vykonať

dean [diːn] dekan

deliberate [dɪˈlɪbərɪt] zámerný, premyslený

descend [dɪˈsend] zostúpiť, klesnúť

dysfunctional [dɪsˈfʌŋkʃənəl] zle fungujúci

eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakoniec

fine [faɪn] pokuta

fix [fɪks] opraviť, falšovať

generate [ˈdʒenəˌreɪt] dosiahnuť, vytvoriť

govern [ˈgʌvən] riadiť, určovať

guilty [ˈgɪltɪ] vinný

legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən] zákonodarstvo, zákony

maintain [meɪnˈteɪn] trvať na, udržiavať

obligation [ˌɒblɪˈgeɪʃən] záväzok, povinnosť

offence [əˈfens] prečin, porušenie

predecessor [ˈpriːdɪˌsesə] predchodca

procurement [prəˈkjʊəmənt] obstarávanie, získanie

ranking [ˈræŋkɪŋ] umiestnenie (v rebríčku)

repeated [rɪˈpiːtɪd] opakované

resort (to) [rɪˈzɔːt] uchýliť sa

retire [rɪˈtaɪə] skončiť, odísť do dôchodku

senate [ˈsenɪt] akademický senát

severely [sɪˈvɪəlɪ] vážne

suspend [səˈspend] pozastaviť, zbaviť funkcie

trustee [trʌˈstiː] správca, člen dozornej rady

usurp [juːˈzɜːp] uchvátiť, zmocniť sa

verdict [ˈvɜːdɪkt] rozsudok, rozhodnutie

watchdog [ˈwɒtʃˌdɒg] dozor, dohľad

widespread [ˈwaɪdˌspred] rozšírený

whistleblower - oznamovateľ protispoločenskej činnosti

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Central bank calling vaccination pace more important than that of GDP growth

Police announced strict border checks for tomorrow. Ministry analysts revised their GDP growth prognosis. Employees of U.S. Steel in Košice threaten a strike.


2 h
Irena Matova

She cannot read, she does not understand. Last victim of police raid still faces prosecution

Human rights organisations have been calling for the proper investigation of alleged police violence in the case of the 2013 Moldova raid.


2 h
Prologis Park Bratislava

Once an ugly duckling, the pandemic has the turned logistics real estate sector into a desirable investment opportunity

The sector will continue to be driven by e-commerce, the automotive sector and the global trend of sustainability.


4 h
EC President Ursula von der Leyen and Slovak PM Eduard Heger during a press conference in Bratislava when announcing that EC approved the Slovak recovery plan.

EC approves Slovakia’s recovery plan

EC President Ursula von der Leyen said the plan meets criteria and is also ambitious.


21. jún