Glossary: The challenging preservation of Slovak folk music in North America

The Spectator College glossary relates to the Culture and Art topic.

Related: Glossary I Story I Podcast
Východná Slovak Dancers, a Canadian-Slovak folk ensemble, performs in Toronto in July 2019. Východná Slovak Dancers, a Canadian-Slovak folk ensemble, performs in Toronto in July 2019. (Source: Courtesy of Ondrej Miháľ)

The glossary below relates to the following article:

Due to poor assistance, Slovak folk music might vanish from North America.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

Topic: Culture and Art

anti-hero [ˈæntɪˌhɪərəʊ] anti hrdina, protiklad hrdinu

annually [ˈænjʊəlɪ] každoročne

aspect [ˈæspekt] stránka

assimilation [əˌsɪməˈleɪʃən] prispôsobenie

bio (biography) [baɪˈɒgrəfɪ] životopis

SkryťTurn off ads

bury [ˈberɪ] pochovať

capacity [kəˈpæsɪtɪ] schopnosť

choir [kwaɪə] zbor

contribution [ˌkɒntrɪˈbjuːʃən] príspevok, zásluha

craftsmanship [ˈkrɑːftsmənʃɪp] majstrovstvo (remeselné)

dedicate [ˈdedɪˌkeɪt] venovať sa, zasvätiť

destiny [ˈdestɪnɪ] osud

empowerment [ɪmˈpaʊəmənt] udelenie moci, splnomocnenie

end up - skončiť, ocitnúť sa

engaging [ɪnˈgeɪdʒɪŋ] pútavý

ensemble [ɒnˈsɒmbəl súbor, teleso

estimate [ˈestɪˌmeɪt] odhadnúť

expat (expatriate) [eksˈpætrɪɪt] vysťahovalec, emigrant

feature [ˈfiːtʃə] obsahovať, vystupovať (v knihe...)

game changer - inovátor, kto prináša zmenu

SkryťTurn off ads

guidance [ˈgaɪdəns] vedenie, poučenie

honorary consul [ˈɒnərərɪ ˈkɒnsəl] honorárny konzul

imply [ɪmˈplaɪ] naznačiť

inprint [ˈɪmprɪnt] vtlačiť sa, vryť sa (do pamäti)

iron curtain [ˈaɪən ˈkɜːtən] železná opona

journey through [ˈdʒɜːnɪ θruː] prejsť cez, vydať sa na cestu cez

match (up with) [mætʃ] hodiť sa, ladiť s

monument [ˈmɒnjʊmənt] pamätník

non-governmental organisation (NGO) [nənˌgʌvənˈmentəl] - mimovládna organizácia

participate [pɑːˈtɪsɪˌpeɪt] zúčastniť sa, podieľať sa na

promote [prəˈməʊt] propagovať, podporovať

proud [praʊd] hrdý, pyšný

recurring [rɪˈkɜːɪŋ] opakujúci sa, vracajúci sa

reflect [rɪˈflekt] odrážať, odzrkadlovať

remarkable [rɪˈmɑːkəbəl] pozoruhodný

resonate with [ˈrezəˌneɪt] vyvolať emócie

role model [rəʊl mɒdəl] životný vzor, príklad

skyscraper [ˈskaɪˌskreɪpə] mrakodrap

spark [spɑːk] iskra

stumble on [ˈstʌmbəl] naraziť na

touching [ˈtʌtʃɪŋ] dojemný

tremendous [trɪˈmendəs] obrovský, ohromný

twists and turns [twɪst] [tɜːn] zložité okolnosti

vast [vɑːst] rozsiahly

vibrant [ˈvaɪbrənt] živý, pulzujúci

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Ernst Willers – Greek Sea, after 1870, Ernest Zmeták Art Gallery in Nové Zámky, GNZ

Weekend: A trip to the sea...in art

Bodies of water in art, summer markets and foreign movie nights. Here's what to do for the weekend of June 9 -11.


9. jun
Vrakuňa’s citizens presented apples washed in water with leaked toxins at the protest in 2016.

Chemical time bomb in Bratislava’s Vrakuňa keeps ticking

The state is failing to solve leaking chemical waste dump.


31. may
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
The future of safer abortion in Slovakia is still unknown.

News digest: Health minister ponders politically fraught abortion pill decision

Summer in Bratislava, the future of stores, and the general prosecutor objects to a sentencing decision.


9. jun
SkryťClose ad