SPECTATOR COLLEGE

Glossary: The challenging preservation of Slovak folk music in North America

The Spectator College glossary relates to the Culture and Art topic.

Východná Slovak Dancers, a Canadian-Slovak folk ensemble, performs in Toronto in July 2019. Východná Slovak Dancers, a Canadian-Slovak folk ensemble, performs in Toronto in July 2019. (Source: Courtesy of Ondrej Miháľ)

The glossary below relates to the following article:

Due to poor assistance, Slovak folk music might vanish from North America.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Culture and Art

anti-hero [ˈæntɪˌhɪərəʊ] anti hrdina, protiklad hrdinu

annually [ˈænjʊəlɪ] každoročne

aspect [ˈæspekt] stránka

assimilation [əˌsɪməˈleɪʃən] prispôsobenie

bio (biography) [baɪˈɒgrəfɪ] životopis

bury [ˈberɪ] pochovať

capacity [kəˈpæsɪtɪ] schopnosť

choir [kwaɪə] zbor

contribution [ˌkɒntrɪˈbjuːʃən] príspevok, zásluha

craftsmanship [ˈkrɑːftsmənʃɪp] majstrovstvo (remeselné)

dedicate [ˈdedɪˌkeɪt] venovať sa, zasvätiť

destiny [ˈdestɪnɪ] osud

empowerment [ɪmˈpaʊəmənt] udelenie moci, splnomocnenie

end up - skončiť, ocitnúť sa

engaging [ɪnˈgeɪdʒɪŋ] pútavý

ensemble [ɒnˈsɒmbəl súbor, teleso

estimate [ˈestɪˌmeɪt] odhadnúť

expat (expatriate) [eksˈpætrɪɪt] vysťahovalec, emigrant

feature [ˈfiːtʃə] obsahovať, vystupovať (v knihe...)

game changer - inovátor, kto prináša zmenu

guidance [ˈgaɪdəns] vedenie, poučenie

honorary consul [ˈɒnərərɪ ˈkɒnsəl] honorárny konzul

imply [ɪmˈplaɪ] naznačiť

inprint [ˈɪmprɪnt] vtlačiť sa, vryť sa (do pamäti)

iron curtain [ˈaɪən ˈkɜːtən] železná opona

journey through [ˈdʒɜːnɪ θruː] prejsť cez, vydať sa na cestu cez

match (up with) [mætʃ] hodiť sa, ladiť s

monument [ˈmɒnjʊmənt] pamätník

non-governmental organisation (NGO) [nənˌgʌvənˈmentəl] - mimovládna organizácia

participate [pɑːˈtɪsɪˌpeɪt] zúčastniť sa, podieľať sa na

promote [prəˈməʊt] propagovať, podporovať

proud [praʊd] hrdý, pyšný

recurring [rɪˈkɜːɪŋ] opakujúci sa, vracajúci sa

reflect [rɪˈflekt] odrážať, odzrkadlovať

remarkable [rɪˈmɑːkəbəl] pozoruhodný

resonate with [ˈrezəˌneɪt] vyvolať emócie

role model [rəʊl mɒdəl] životný vzor, príklad

skyscraper [ˈskaɪˌskreɪpə] mrakodrap

spark [spɑːk] iskra

stumble on [ˈstʌmbəl] naraziť na

touching [ˈtʌtʃɪŋ] dojemný

tremendous [trɪˈmendəs] obrovský, ohromný

twists and turns [twɪst] [tɜːn] zložité okolnosti

vast [vɑːst] rozsiahly

vibrant [ˈvaɪbrənt] živý, pulzujúci

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

No single list of foreigners who are entitled to vote in Slovakia exists.

It is a simple question. How many foreigners vote in Slovakia?

The million-dollar question the state and towns can hardly answer.


24. sep
Reconstruction work on the Monument of Liberation and Victory, unveiled in 1955 in the Dargov mountain pass, which commemorates the liberation of eastern Slovakia from Nazism.

Police have finally found a very old book, arresting alchemy buffs

Set out on a Malá Fatra hike, avoid the Bratislava cable car from Monday.


24. sep
Not all stretches of the long-awaited D4/R7 bypass of Bratislava will open as originally planned.

Problems with Bratislava bypass opening continue

Not all of its stretches will be put into operation on Sunday as officially planned.


24. sep
Bratislava Mayor Matúš Vallo speaks to foreigners at [fjúžn] festival's "Ask the Mayor" event.

Foreigner’s community has a big voice, but it needs to be more organised

Bratislava Mayor Matúš Vallo addressed the questions and concerns of foreigners in Bratislava during a special Q&A.


23. sep
Skryť Close ad