Glossary: Slovak immigrants’ language declined as they helped build America

The Spectator College glossary relates to the Countries Whose Language I Am Learning topic.

The Spectator College is a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. 
The Spectator College is a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people. (Source: Pixabay)

The glossary below relates to the following articles:

Parents did not want them to speak Slovak, but “totally Americanised” old boys are giving it a try

‘Speaking English is almost like having a hot potato stuck in your mouth the entire time you talk’

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: The Countries Whose Language I Am Learning

advanced [ədˈvɑːnst] pokročilý

allegiance [əˈliːdʒəns] vernosť, oddanosť
anglicise [ˈæŋglɪˌsaɪz] poangličtiť
argue [ˈɑːgjuː] tvrdiť, vyhlasovať
census [ˈsensəs] sčítanie ľudu

chair [tʃeə] predsedajúci
chronicle [ˈkrɒnɪkəl] zachytiť, zaznamenať
commonly [ˈkɒmənlɪ] bežne, zvyčajne
crucible [ˈkruːsɪbəl] téglik na tavenie
deem [diːm] považovať (za)

defunct [dɪˈfʌŋkt] zaniknutý, nefunkčný
eschew [ɪsˈtʃuː] vyhýbať sa, vyvarovať sa
furnace [ˈfɜːnɪs] pec
blast furnace - vysoká pec
get by - vyžiť/vystačiť
grease [griːs] mastiť, mazať

guidance [ˈgaɪdəns] rada, odborné vedenie

hay [heɪ] seno
heritage [ˈherɪtɪdʒ] odkaz, dedičstvo
hyphenated [ˈhaɪfəˌneɪtɪd] s viac ako jednou národnosťou (v tomto kontexte)

inconsequential [ˌɪnkɒnsɪˈkwenʃəl] bezvýznamný
intermediate [ˌɪntəˈmiːdɪɪt] stredne pokročilý (študent)
lump [lʌmp] motať sa
major [ˈmeɪdʒə] hlavný (študijný program)
minor [ˈmaɪnə] vedľajší odbor
melting pot [meltɪŋ pɒt] miesto, kde sa miešajú kultúry
nowadays [ˈnaʊəˌdeɪz] teraz, v súčasnosti
oppression [əˈpreʃən] utláčanie
phase out [feɪz aʊt] postupne obmedziť/vyradiť z činnosti
proficiency [prəˈfɪʃənsɪ] odbornosť
rake [reɪk] hrable
rascal [ˈrɑːskəl] lotor, huncút
recall [rɪˈkɔːl] spomínať si, vybaviť si
remember [rɪˈmembə] spomínať, rozpamätať sa
recall [rɪˈkɔːl] spomenúť si
regular [ˈregjʊlə] pravidelný, stály
remember [rɪˈmembə] nezabudnúť, zachovať v pamäti
ridicule [ˈrɪdɪˌkjuːl] výsmech
servant [ˈsɜːvənt] sluha/slúžka, pomocná sila
Slavic [ˈslɑːvɪk] slovanský
slur [slɜː] urážka, nadávka
somewhat [ˈsʌmˌwɒt] tak trochu
stigma [ˈstɪgmə] stigma, znamenie hanby
though [ðəʊ] hoci, i keď
thus [ðʌs] preto, a tak
vague [veɪg] nejasný, neurčitý
whereas [weərˈæz] zatiaľ čo

SkryťRemove ad

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Volvo will build its third plant in Slovakia, which will produce e-cars

Levoča hosts the biggest pilgrimage in Slovakia, transactions in Slovak shops are rounded and two hospitals - one in Bratislava and the second in Martin, will be constructed from the Recovery Plan.


2 h

New cure for potentially deadly canine disease comes from Slovakia

Cure stops the disease from recurring, scientists say.


29. jun
SkryťClose ad