Glossary: US basketball players, coach from Texas, and Slovakia's only LGBTI sports club

The Spectator College glossary relates to the Sports and Games topic.

The Spectator College glossary relates to the Sports and Games topic.
The Spectator College glossary relates to the Sports and Games topic. (Source: Pixabay)

The glossary below relates to the following articles:

She trained top NHL athletes, now the Texan works with Trnava teachers

Slovak gay sportspeople live among us (but they hide their sexuality)

The NBA did not work out for them. US basketball players star in Slovakia’s top league

Skryť Remove ad
Article continues after video advertisement
Skryť Remove ad
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Sports and Games

achiever [əˈtʃiːvə] úspešný človek

aim [eɪm] cieliť, zamerať sa

athlete [ˈæθliːt] športovec

baller [ˈbɔːlə] basketbalista

centre [ˈsentər] pivot, podkošový hráč

certification [ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən] potvrdenie, osvedčenie

chemistry [ˈkemɪstrɪ] vzájomné sympatie

closeted [ˈklɒzɪtɪd or ˈklɔː-] uzavretý, nehovoriaci o záležitosti

coach [kəʊtʃ] tréner, kouč

collaborate [kəˈlæbəˌreɪt] spolupracovať

come about - stať sa, udiať sa

come out [kʌm aʊt] prihlásiť sa k svojej homosexuálnej orientácii, priznať (niečo)

commend [kəˈmend] pochváliť

concept [ˈkɒnsept] myšlienka, predstava

convince [kənˈvɪns] presvedčiť

craft [krɑːft] zručnosť, šikovnosť

enhance [ɪnˈhɑːns] zlepšiť (kvalitu)

fare [feə] dariť sa

field [fiːld] ihrisko, hracia plocha

field [fiːld] oblasť, sféra

fund [fʌnd] financovať, poskytovať prostriedky

guard [ˈgɑːd] obranca

handle [ˈhændəl] zvládnuť, naučiť sa

harvest [ˈhɑːvɪst] nazbierať

honour [ˈɒnə] česť, ctiť si

homophobe [ˌhəʊməʊˈfəʊb] človek s averziou k homosexuálom

in hiding [ˈhaɪdɪŋ] ukrývajúci sa

initial [ɪˈnɪʃəl] počiatočné

join [dʒɔɪn] pridať sa, pripojiť sa

justify [ˈdʒʌstɪˌfaɪ] odôvodniť

let alone - už vôbec nie

literacy [ˈlɪtərəsɪ] gramotnosť

nominal wage [ˈnɒmɪnəl weɪdʒ] reálna mzda

note [nəʊt] oznámiť, upozorniť

ongoing [ˈɒnˌgəʊɪŋ] pokračujúci

paint - štvoruholníková plocha pod basketbalovým košom, ktorá je farebne odlišná od zvyšku hracej plochy

performance [pəˈfɔːməns] výkon, výkonnosť

physical education [ˈfɪzɪkəlˌedjʊˈkeɪʃən] telesná výchova

polarise [ˈpəʊləˌraɪz] polarizovať

polish up [ˈpɒlɪʃ] vycibriť

progress [ˈprəʊgres] pokrok, rozvoj

pursue [pəˈsjuː] venovať sa, vykonávať

semi-professional - poloprofesionál

spokesperson [ˈspəʊksˌpɜːsən] hovorca (muž alebo žena)

to star [stɑː] - hviezdiť, dariť sa

station [ˈsteɪʃən] zastávka, pôsobisko

supplement [ˈsʌplɪˌment] dodatok, príloha

tool [tuːl] nástroj, prostriedok

unshakeable/unshakable [ʌnˈʃeɪkəbəl] neotrasiteľný

(to have) the upper hand - mať nadvládu

working group [ˈwɜːkɪŋ gruːp] pracovná skupina, skupina expertov

work out - vychádzať, fungovať

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: National Gallery prepares for its big move

Kids and pensioners will get tablets used in last year's census, the highest ski slope opens to skiers, and there are fewer fake banknotes.


4 h
A lookout point on the hike to the Babky peak in the Western Tatras on January 23, 2022.

Weekend: Which big stars will gig in Bratislava and Prague in 2022?

As usual, you will also find weekend hiking tips in the Spectacular Slovakia Roundup.


12 h
Bratislava airport

Slovaks often find it hard to believe someone wants to live in their country

Homecoming may also not be easy because of how returning Slovaks are received at home.


27. jan
The Three Borders (Trojhraničie or Trojmedzie), a place where the countries of Slovakia, Hungary and Austria meet.

The Three Borders near Bratislava is accessible again, legally

Visitors will likely catch a glimpse of the largest flying bird in Europe wintering here.


24. jan
Skryť Close ad