Glossary: US basketball players, coach from Texas, and Slovakia's only LGBTI sports club

The Spectator College glossary relates to the Sports and Games topic.

The Spectator College glossary relates to the Sports and Games topic.
The Spectator College glossary relates to the Sports and Games topic. (Source: Pixabay)

The glossary below relates to the following articles:

She trained top NHL athletes, now the Texan works with Trnava teachers

Slovak gay sportspeople live among us (but they hide their sexuality)

The NBA did not work out for them. US basketball players star in Slovakia’s top league

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Sports and Games

achiever [əˈtʃiːvə] úspešný človek

aim [eɪm] cieliť, zamerať sa

athlete [ˈæθliːt] športovec

baller [ˈbɔːlə] basketbalista

centre [ˈsentər] pivot, podkošový hráč

certification [ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən] potvrdenie, osvedčenie

chemistry [ˈkemɪstrɪ] vzájomné sympatie

closeted [ˈklɒzɪtɪd or ˈklɔː-] uzavretý, nehovoriaci o záležitosti

coach [kəʊtʃ] tréner, kouč

collaborate [kəˈlæbəˌreɪt] spolupracovať

come about - stať sa, udiať sa

come out [kʌm aʊt] prihlásiť sa k svojej homosexuálnej orientácii, priznať (niečo)

commend [kəˈmend] pochváliť

concept [ˈkɒnsept] myšlienka, predstava

convince [kənˈvɪns] presvedčiť

craft [krɑːft] zručnosť, šikovnosť

SkryťRemove ad

enhance [ɪnˈhɑːns] zlepšiť (kvalitu)

fare [feə] dariť sa

field [fiːld] ihrisko, hracia plocha

field [fiːld] oblasť, sféra

fund [fʌnd] financovať, poskytovať prostriedky

guard [ˈgɑːd] obranca

handle [ˈhændəl] zvládnuť, naučiť sa

harvest [ˈhɑːvɪst] nazbierať

honour [ˈɒnə] česť, ctiť si

homophobe [ˌhəʊməʊˈfəʊb] človek s averziou k homosexuálom

in hiding [ˈhaɪdɪŋ] ukrývajúci sa

initial [ɪˈnɪʃəl] počiatočné

join [dʒɔɪn] pridať sa, pripojiť sa

justify [ˈdʒʌstɪˌfaɪ] odôvodniť

let alone - už vôbec nie

literacy [ˈlɪtərəsɪ] gramotnosť

nominal wage [ˈnɒmɪnəl weɪdʒ] reálna mzda

note [nəʊt] oznámiť, upozorniť

ongoing [ˈɒnˌgəʊɪŋ] pokračujúci

paint - štvoruholníková plocha pod basketbalovým košom, ktorá je farebne odlišná od zvyšku hracej plochy

performance [pəˈfɔːməns] výkon, výkonnosť

physical education [ˈfɪzɪkəlˌedjʊˈkeɪʃən] telesná výchova

polarise [ˈpəʊləˌraɪz] polarizovať

polish up [ˈpɒlɪʃ] vycibriť

progress [ˈprəʊgres] pokrok, rozvoj

pursue [pəˈsjuː] venovať sa, vykonávať

semi-professional - poloprofesionál

spokesperson [ˈspəʊksˌpɜːsən] hovorca (muž alebo žena)

to star [stɑː] - hviezdiť, dariť sa

station [ˈsteɪʃən] zastávka, pôsobisko

supplement [ˈsʌplɪˌment] dodatok, príloha

tool [tuːl] nástroj, prostriedok

unshakeable/unshakable [ʌnˈʃeɪkəbəl] neotrasiteľný

(to have) the upper hand - mať nadvládu

working group [ˈwɜːkɪŋ gruːp] pracovná skupina, skupina expertov

work out - vychádzať, fungovať

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Illustrative stock photo

It's not just whales and pandas that need saving, Slovak researchers stress

How far has science come in Slovakia in the 30 years since the end of Czechoslovakia?


31. jan
A march against hatred in Bratislava on October 17, 2022.

Aggression is on the rise, say more than half of Slovaks

Women perceive the increase in aggression more than men.


3. feb
SkryťClose ad