Glossary: Social media is a stage. How can we dance on it well?

The Spectator College glossary relates to the Communication topic.

Social media is a stage, and we dance on it with posts and comments.Social media is a stage, and we dance on it with posts and comments. (Source: AP/TASR)

The glossary below relates to the following articles:

Facebook is a scared, freedom-of-speech referee, despite deleting MP Blaha’s disinformation blabber,

Codified sign language helps, but not everyone.

Skryť Remove ad
Article continues after video advertisement
Skryť Remove ad
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Communication

be at one's disposal [dɪˈspəʊzəl] byť k dispozícii

body [ˈbɒdɪ] teleso, zoskupenie, inštitúcia

campaign [kæmˈpeɪn] kampaň
case in point - príklad, ktorý ilustruje
chair [tʃeə] predseda
codify [ˈkəʊdɪˌfaɪ] uzákoniť, zjednotiť
content [ˈkɒntent] obsah (zverejnený obsah)
controversial [ˌkɒntrəˈvɜːʃəl] sporný
copy [ˈkɒpɪ] textový podklad
demise [dɪˈmaɪz] úmrtie, skon, odchod
deploy [dɪˈplɔɪ] nasadiť, využiť
despite [dɪˈspaɪt] navzdory, napriek
disinformation [ˌdɪsɪnfəˈmeɪʃən] dezinformácie, nepravdivé/zavádzajúce informácie
follower [ˈfɒləʊə] stúpenec, prívrženec
heritage [ˈherɪtɪdʒ] dedičstvo, odkaz
influencer [ˈɪnflu.ənsə(ɹ)] osoba, ktorá má vplyv na správanie a názory ľudí
intangible [ɪnˈtændʒɪbəl] nehmotný
interpreter [ɪnˈtɜːprɪtə] tlmočník
join forces - spojit sily
meddle [ˈmedəl] pliesť sa, zasahovať
mock [mɒk] vysmievať sa

nonetheless [ˌnʌnðəˈles] napriek tomu

Office of the Commissioner for Persons with Disabilities - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

peer [pɪə] vrstovník
persona [pɜːˈsəʊnə] imidž, prezentovaná osobnosť

referee [ˌrefəˈriː] sudca, rozhodovateľ
regard [rɪˈgɑːd] považovať za
reluctant [rɪˈlʌktənt] neochotný, zdráhajúci sa
root out [ruːt] vylúčiť, eliminovať
sign language [saɪn] posunkový jazyk
social media [ˈsəʊʃəlˈmiːdɪə] sociálne médiá/siete, interaktívne médiá
stage [steɪdʒ] scény, javisko
vet [vet] veterinár

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Marián Turner became the General Director of the Slovak Philharmonic in January 2022.

Slovak Philharmonic is a first-class institution people outside Bratislava rarely see perform

Marián Turner, a former flautist, has become the new Slovak Philharmonic head. His priority is to fully reopen the institution to live audiences.


19. jan
Bronze sculptures of three late Slovak comedians - Milan Lasica (right), Július Satinský (left) and Jaro Filip (middle) on Lužná Street in Petržalka, Bratislava.

Weekend: Cross-country skiers hit the beach

A hike to Veľký Choč, dinosaur footprints, and a US hip hop legend. Read the latest culture and travel news from Slovakia.


21. jan
Zara Rutherford made a stop in Slovakia on January 15.

In a Slovak plane, teen pilot lands in the world record books

British-Belgian Zara Rutherford has broken two world records, but her global hunt for a tasty pizza was a failure.


21. jan
Ukrainian forces during military exercise.

There goes the neighbourhood

The parallels between Russia’s approach to Ukraine and Hitler’s to Czechoslovakia in 1938 are uncanny.


18 h
Skryť Close ad