Glossary: From a clap to a slap: Carers frustrated by Slovaks' view of them

The Spectator College glossary relates to the Health Care topic.

Carers feel their work is underappreciated in Slovakia. Carers feel their work is underappreciated in Slovakia. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

A simple 'hi' to invisible people on the streets is a big help

and

From heroes to zeroes: Frustrated carers feel lack of public support.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

Topic: Health Care

abuse [əˈbjuːs] zneužívanie, týranie

affordable [əˈfɔːdəbəl] cenovo dostupný

burst [bɜːst] prepuknúť, vpadnúť

care home – domov/zariadenie sociálnych služieb

carer [ˈkeərə] opatrovateľ, opatrovateľka

civic [ˈsɪvɪk] občiansky

chamber [ˈtʃeɪmbə] komora (obchodná), združenie

condemn [kənˈdem] odsúdiť (slovne)

contract [ˈkɒntrækt] nakaziť sa, dostať

cover [ˈkʌvə] pokryť, zastúpiť

decent [ˈdiːsənt] slušný, dôstojný

dementia [dɪˈmenʃə or -ʃɪə] demencia, slabomyseľnosť

downplay [ˈdaʊnˌpleɪ] bagatelizovať, zľahčovať

exacerbate [ɪgˈzæsəˌbeɪt or ɪkˈsæs-] zhoršiť

facility [fəˈsɪlɪtɪ] zariadenie

frontline [frʌnt laɪn] prvá línia

fulfilment [fʊlˈfɪlmənt] uspokojenie, naplnenie

homeless [ˈhəʊmlɪs] bez domova

SkryťRemove ad

housing [ˈhaʊzɪŋ] byty, bývanie

gross [grəʊs] hrubá (mzda)

hold out - očakávať

jab [dʒæb] injekcia (hovorovo)

lack [læk] nedostatok

misinterpret [ˌmɪsɪnˈtɜːprɪt] nesprávne si vyložiť/vysvetliť

nurse [nɜːs] zdravotná sestra, ošetrovateľka

nursing [ˈnɜːsɪŋ] ošetrovateľstvo

nursing home – sanatorium, liečebný ústav

overall [ˈəʊvərˌɔːl] kombinéza, overal

persevere [ˌpɜːsɪˈvɪə] vytrvať

rate [reɪt] rýchlosť, tempo

recall [rɪˈkɔːl] spomínať, vybaviť si

retire [rɪˈtaɪə] odísť do dôchodku

retirement [rɪˈtaɪəmənt] dôchodok

retirement home - domov dôchodcov

retrain [ˌriːˈtreɪn] preškoliť sa

rollout [ˈrəʊlˌaʊt] distribúcia, zavedenie (do obehu)

shift [ʃɪft] zmena (pracovná)

slowcoach [sləʊ kəʊtʃ] "šuchtoš"

stand in - zastúpiť

tend [tend] mať sklon, byť náchylný

total [ˈtəʊtəl] celkovo predstavovať

touch [tʌtʃ] dotknúť sa, dojať

sweep through [swiːp] prehnať sa

vicious [ˈvɪʃəs] circle - bludný kruh

weep [wiːp] plakať

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Testing artificial intelligence whether it can identify masks.

Ukrainians put on masks and try to trick artificial intelligence

The company employs women with children.


24. may

News digest: That's €1.2 billion, please

Boris Nemtsov street plate unveiled in Bratislava, Slovaks' petrol tourism in Poland, and PM Heger meets a Meta representative in Davos.


15 h

Petrol tourism: Slovaks filled thousand-litre water tanks

Rising prices have convinced people who didn't use to shop abroad to travel to save money.


24. may
Kováčik in court

Guilty: Supreme Court delivers final verdict on senior prosecutor

Dušan Kováčik's definitive conviction could clear the way for multiple further cases.


24. may
SkryťClose ad