Glossary: From a clap to a slap: Carers frustrated by Slovaks' view of them

The Spectator College glossary relates to the Health Care topic.

Carers feel their work is underappreciated in Slovakia. Carers feel their work is underappreciated in Slovakia. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

A simple 'hi' to invisible people on the streets is a big help

and

From heroes to zeroes: Frustrated carers feel lack of public support.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

Topic: Health Care

abuse [əˈbjuːs] zneužívanie, týranie

affordable [əˈfɔːdəbəl] cenovo dostupný

burst [bɜːst] prepuknúť, vpadnúť

care home – domov/zariadenie sociálnych služieb

carer [ˈkeərə] opatrovateľ, opatrovateľka

civic [ˈsɪvɪk] občiansky

chamber [ˈtʃeɪmbə] komora (obchodná), združenie

condemn [kənˈdem] odsúdiť (slovne)

contract [ˈkɒntrækt] nakaziť sa, dostať

cover [ˈkʌvə] pokryť, zastúpiť

decent [ˈdiːsənt] slušný, dôstojný

dementia [dɪˈmenʃə or -ʃɪə] demencia, slabomyseľnosť

downplay [ˈdaʊnˌpleɪ] bagatelizovať, zľahčovať

exacerbate [ɪgˈzæsəˌbeɪt or ɪkˈsæs-] zhoršiť

facility [fəˈsɪlɪtɪ] zariadenie

frontline [frʌnt laɪn] prvá línia

fulfilment [fʊlˈfɪlmənt] uspokojenie, naplnenie

homeless [ˈhəʊmlɪs] bez domova

SkryťRemove ad

housing [ˈhaʊzɪŋ] byty, bývanie

gross [grəʊs] hrubá (mzda)

hold out - očakávať

jab [dʒæb] injekcia (hovorovo)

lack [læk] nedostatok

misinterpret [ˌmɪsɪnˈtɜːprɪt] nesprávne si vyložiť/vysvetliť

nurse [nɜːs] zdravotná sestra, ošetrovateľka

nursing [ˈnɜːsɪŋ] ošetrovateľstvo

nursing home – sanatorium, liečebný ústav

overall [ˈəʊvərˌɔːl] kombinéza, overal

persevere [ˌpɜːsɪˈvɪə] vytrvať

rate [reɪt] rýchlosť, tempo

recall [rɪˈkɔːl] spomínať, vybaviť si

retire [rɪˈtaɪə] odísť do dôchodku

retirement [rɪˈtaɪəmənt] dôchodok

retirement home - domov dôchodcov

retrain [ˌriːˈtreɪn] preškoliť sa

rollout [ˈrəʊlˌaʊt] distribúcia, zavedenie (do obehu)

shift [ʃɪft] zmena (pracovná)

slowcoach [sləʊ kəʊtʃ] "šuchtoš"

stand in - zastúpiť

tend [tend] mať sklon, byť náchylný

total [ˈtəʊtəl] celkovo predstavovať

touch [tʌtʃ] dotknúť sa, dojať

sweep through [swiːp] prehnať sa

vicious [ˈvɪʃəs] circle - bludný kruh

weep [wiːp] plakať

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Volvo will build its third plant in Slovakia, which will produce e-cars

Levoča hosts the biggest pilgrimage in Slovakia, transactions in Slovak shops are rounded and two hospitals - one in Bratislava and the second in Martin, will be constructed from the Recovery Plan.


17 h
Slovak PM Eduard Heger and Javier Varela chief operating officer at Volvo Cars, left, after signing the agreement on construction of the plant in the industrial park Valaliky near Košice.

Volvo is coming, Slovakia to end up with fifth carmaker

The plant will produce electric cars near Košice.


22 h

New cure for potentially deadly canine disease comes from Slovakia

Cure stops the disease from recurring, scientists say.


29. jun
Jeremy Hill and Annel Bautista explore the topic of reinvention through the story of one Mexican entrepreneur in the latest episode of the Na Slovensku Aj Po Anglicky podcast.

Viva Eslovaquia!

Chef Brian Navarro brings the heat to Bratislava with his new Mexican restaurant, Mezcalli.


28. jun
SkryťClose ad