Glossary: For students running firms, the environment matters

The Spectator College glossary relates to the Shopping and Services topic.

Female Leadership Innovation Camp in September 2021 organised by Junior Achievement Slovakia.Female Leadership Innovation Camp in September 2021 organised by Junior Achievement Slovakia. (Source: Junior Achievement Slovakia)

The glossary below relates to the following articles:

Covid has failed to shut down student firms

and

How enterprising Slovaks got the better of the pandemic.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

Topic: Shopping and Services

appreciation [əˌpriːʃɪˈeɪʃən or -sɪ-] ocenenie, uznanie

association [əˌsəʊsɪˈeɪʃən or -ʃɪ-] združenie, spolok, zväz

bistro [ˈbiːstrəʊ] bistro, bufet

blended/hybrid learning - zmiešaný spôsob výučby (on-line + prezenčne)

brand awareness [əˈweənɪs] povedomie o značke

business [ˈbɪznɪs] podnikanie, obchod

chamber [ˈtʃeɪmbə] komora

curfew [ˈkɜːfjuː] večierka, zákaz vychádzania

delay [dɪˈleɪ] oddialiť, odložiť

delivery [dɪˈlɪvərɪ] donáška, doručenie

efficiency [ɪˈfɪʃənsɪ] účinnosť

empower [ɪmˈpaʊə] umožniť, oprávniť

entrepreneurial [ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl] podnikateľský, podnikavý

enterprising [ˈentəˌpraɪzɪŋ] podnikavý, iniciatívny

entrepreneur [ˌɒntrəprəˈnɜ] podnikateľ

entertainment [ˌentəˈteɪnmənt] zábava,

fare [feə] dariť sa

SkryťRemove ad

feature [ˈfiːtʃə] vystupovať, hrať úlohu, byť súčasťou

flagship [ˈflægˌʃɪp] hlavný

founder [ˈfaʊndə] zakladateľ

halt [hɔːlt] zastaviť

hesitant [ˈhezɪtənt] váhavý

innovation [ˌɪnəˈveɪʃən] inovácia

insurmountable [ˌɪnsəˈmaʊntəbəl] neprekonateľný

junior [ˈdʒuːnjə] služobne mladší, nižšie postavený

lay off - prepustiť

launch [lɔːntʃ] spustiť, začať

literacy [ˈlɪtərəsɪ] gramotnosť

lockdown [ˈlɒkˌdaʊn] opatrenia obmedzujúce pohyb osôb

meanwhile [ˈmiːnˌwaɪl] zatiaľ, medzitým

negotiate [nɪˈgəʊʃɪˌeɪt] dohodnúť, rokovať

potion [ˈpəʊʃən] elixír

purchase [ˈpɜːtʃɪs] nákup

regard [rɪˈgɑːd] považovať, pokladať

restriction [rɪˈstrɪkʃən] obmedzenie

retailing [ˈriːteɪlɪŋ] maloobchodný predaj

retail [ˈriːteɪl] maloobchod

screening [skriːnɪŋ] premietanie, projekcia

scupper [ˈskʌpə] zmariť, prekaziť

sophisticated [səˈfɪstɪˌkeɪtɪd] dômyselný

steer in [stɪə] doviesť, nasmerovať

subsidy [ˈsʌbsɪdɪ] dotácia, podpora

suspend [səˈspend] pozastaviť, prerušiť

sustainable [səˈsteɪnəbəl] udržateľný

teamwork [ˈtiːmˌwɜːk] tímová práca, práca v kolektíve

tree needles - ihličie

be up for sale - byť na predaj

venue [ˈvenjuː] miesto konania, dejisko

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Supreme Court's ruling on the "Faecal Phantom" case

Slovakia will celebrate Slovaks living abroad. The Visegrad Group is now led by Slovakia.


11 h

Slovakia, a country where carmaking reigns supreme

Swedish carmaker will bring a huge investment.


17 h
Czech PM Petr Fiala (left) and Slovak PM Eduard Heger. The Czech Republic has taken over the rotating presidency of the European Council. Slovakia has assumed the rotating presidency of the Visegrad Group.

Slovakia takes over a divided V4 after Hungary's troubled presidency

Once united by big political goals, the Visegrad Group has been split by Russia's invasion of Ukraine. Slovakia during its presidency wants to bring the group's shared goals back to the fore.


1. jul
Martin Macko is the son of retired general Pavel Macko.

Bratislava court decision on faeces attacker is erroneous, Supreme Court rules

The Supreme Court criticises judges who dealt with the case of Martin Macko, an alleged faeces attacker, in the past.


12 h
SkryťClose ad