Glossary: A proper wilderness experience in eastern Slovakia

The Spectator College glossary relates to the Towns and Places topic.

The concept of ecotourism has yet to really take off in Slovakia, but some projects can be found around the country.The concept of ecotourism has yet to really take off in Slovakia, but some projects can be found around the country. (Source: Aevis Foundation/Ondro Kameniar)

The glossary below relates to the following articles:

Slovaks willing to pay a national park entrance fee

and

Slovak towns struggle towards greater sustainability.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

Topic: Towns and Places

apiary [ˈeɪpɪərɪ] včelnica
authority [ɔːˈθɒrɪtɪ] úrad, činiteľ, orgán
beef up [biːf] zlepšiť, posilniť
biowaste [ˌbaɪəʊˈweɪst] bioodpad, biologicky rozložiteľný odpad
Briton [ˈbrɪtən] Brit
circular economy - obehové hospodárstvo
commitment [kəˈmɪtmənt] záväzok, povinnosť
composting [ˈkɒmpɒstɪn] kompostovanie
community [kəˈmjuːnɪtɪ] obec, komunita, spoločnosť
community garden - komunitná záhrada (spoločná, starajú sa o ňu viacerí obyvatelia)
commute [kəˈmjuːt] dochádzať
concept [ˈkɒnsept] myšlienka, predstava
conserve [kənˈsɜːv] šetriť, hospodáriť
dubbed [ˈdʌbd] nazývaný, označovaný za
ecotourism - ekoturizmus
emerging [ɪˈmɜːdʒɪn] novovznikajúci, formujúci sa
entail [ɪnˈteɪl] znamenať, mať za následok
forestry [ˈfɒrɪstrɪ] lesníctvo, lesné hospodárstvo
inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt] obyvateľ
lane [leɪn] úzka cesta, dráha (pre cyklistov)
line [laɪn] linka
lowlands [ˈləʊləndz] nížiny
major [ˈmeɪdʒə] väčší, významný
municipal [mjuːˈnɪsɪpəl] mestský, obecný
municipality [mjuːˌnɪsɪˈpælɪtɪ] samosprávna obec
official [əˈfɪʃəl] úradník, predstaviteľ
outcome [ˈaʊtˌkʌm] výsledok
pace [peɪs] tempo, rýchlost
prominent [ˈprɒmɪnənt] význačný, popredný
provider [prəˈvaɪdə] poskytovateľ, dodávateľ
reprehensible [ˌreprɪˈhensəbəl] trestuhodné, nehanebné
resident [ˈrezɪdənt] miestny obyvateľ
route [ruːt] trasa, cesta, dopravný ťah
scooter [ˈskuːtə] skúter, kolobežka
self-governing - samosprávny, autonómny
seemingly [ˈsiːmɪŋlɪ] zdanlivo, ako sa zdá
set the pace - zadať tempo, stanoviť štandard
shun [ʃʌn] strániť sa, vyhýbať sa
sustainability [səˈsteɪnəˈbɪlɪtɪ] udržateľnosť
sustainable [səˈsteɪnəˈbɪl] udržateľný (vývoj, stav)
urban [ˈɜːbən] mestský
valley [ˈvælɪ] údolie
wilderness [ˈwɪldənɪs] divočina


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Volvo will build its third plant in Slovakia, which will produce e-cars

Levoča hosts the biggest pilgrimage in Slovakia, transactions in Slovak shops are rounded and two hospitals - one in Bratislava and the second in Martin, will be constructed from the Recovery Plan.


2 h

New cure for potentially deadly canine disease comes from Slovakia

Cure stops the disease from recurring, scientists say.


29. jun
SkryťClose ad