Glossary: Teachers call for more freedom at schools

The Spectator College glossary relates to the Education topic.

Ninth graders from a primary school in Košice sit the Testovanie 9 exam on April 6, 2022. Ninth graders from a primary school in Košice sit the Testovanie 9 exam on April 6, 2022. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

Missing from school: Vision, systematic support, freedom.

and

Slovaks always make sure my family and I are okay, says a Ukrainian teacher who fled the war.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Education

acquire [əˈkwaɪə] získať, nadobudnúť

attend [əˈtend] navštevovať (školu), dochádzať

bear [beə] niesť (následky), čeliť

call for [kɔːl] žiadať, požadovať

competence [ˈkɒmpɪtəns] schopnosť, šikovnosť

cognitive [ˈkɒgnɪtɪv] poznávacie, kognitívne

curriculum [kəˈrɪkjʊləm] učebný plán

deliver [dɪˈlɪvə] splniť, dodržať

dysfunctional [dɪsˈfʌŋkʃənəl] zle fungujúci

entrepreneurial [ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl] podnikateľský, podnikavý

essential [ɪˈsenʃəl] nevyhnutný

eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakoniec

feedback [ˈfiːdˌbæk] spätná väzba

handle [ˈhændəl] zvládať, dať si rady

integrated [ˈɪntɪˌgreɪtɪd] integrovaný, jednotný

hard-working [ˈhɑːrdˌwɜːkɪŋ] usilovný, pracovitý

headmaster [ˌhedˈmɑːstə] riaditeľ (školy)

SkryťRemove ad

headmistress [ˌhedˈmɪstrɪs] riaditeľka (školy)

highlight [ˈhaɪˌlaɪt] zdôrazniť, upozorniť na

internship [ˈɪntɜːnʃɪp] stáž, študijný pobyt

keen [kiːn] dychtivý po, žiaduci

maintain [meɪnˈteɪn] trvať na, zastávať názor

management [ˈmænɪdʒmənt] vedenie, riadenie

manner [ˈmænə] spôsob, štýl

principal [ˈprɪnsɪpəl] riaditeľ/ka (školy)

reflect [rɪˈflekt] odrážať, uvažovať o

refuge [ˈrefjuːdʒ] útočisko, útulok

reluctant [rɪˈlʌktənt] neochotný

rigidity [rɪˈdʒɪdɪtɪ] strnulosť

school-leaving exams - záverečné skúšky (maturita)

shortage [ˈʃɔːtɪdʒ] nedostatok

subject [ˈsʌbdʒɪkt] predmet (aj školský)

sudden [ˈsʌdən] náhly, neočakávaný

teaching assistant - pomocný učiteľ, asistent učiteľa

vacancy [ˈveɪkənsɪ] voľné miesto

vision [ˈvɪʒən] predstava, obraz

vocational [vəʊˈkeɪʃənəl] pracovný, týkajúci sa prípravy na povolanie

whiteboard [ˈwaɪtˌbɔːd] biela tabuľa


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Slovakia, a country where carmaking reigns supreme

Swedish carmaker will bring a huge investment.


5 h
GoodRequest is active in the community in which it operates.

Creating a responsible and meaningful digital world

GoodRequest is present in the lives of many people via their apps and webs.


30. jun
SkryťClose ad