Glossary: Who is your role model?

The Spectator College glossary relates to the Role Models topic.

Slovak President Zuzana Čaputová.Slovak President Zuzana Čaputová. (Source: SITA)

The glossary below relates to the following articles:

The faker-in-chief exposing disinformation in Slovakia

and

The UN is only as good as we are, says Slovakia's former UN youth delegate.

agenda [əˈdʒendə] plán, program

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

alias [ˈeɪlɪəs] falošné meno, pseudonym

aspire [əˈspaɪə] snažiť sa, usilovať sa

aspiring [əˈspaɪərɪŋ] snažiaci sa, začínajúci

bother [ˈbɒðə] obťažovať (sa), trápiť (sa)

background check [ˈbækˌgraʊnd tʃek] previerka, overenie

chemtrail [ˈkɛmtɹeɪl] "chemická stopa", súbor konšpiračných teórií

clipping [ˈklɪpɪŋ] výstrižok

commander in chief [kəˈmɑːndə] vrchný veliteľ

counter [ˈkaʊntə] priehradka, pult

counter [ˈkaʊntə] čeliť, odpovedať

debunk [diːˈbʌŋk] odhaliť (podstatu)

delegate [ˈdelɪˌgeɪt] delegát, zástupca

disseminate [dɪˈsemɪˌneɪt] šíriť, rozširovať

editor in chief [ˈedɪtə in tʃiːf] šéfredaktor

erode [ɪˈrəʊd] narušiť, rozrušiť

ethical code [ˈeθɪkəl kəʊd] etický kódex

extent [ɪkˈstend] rozsah

funding [ˈfʌndɪŋ] finančné krytie

hands-on [ˈhændzˌɒn] praktický, osobný, priamy

SkryťRemove ad

hard-working pracovitý, usilovný

hostile [ˈhɒstaɪl] nepriateľský, nepriateľsky naladený

in chief [in tʃiːf] hlavný, na najvyššej pozícii

infiltration [ˌɪnfɪlˈtreɪʃən] prienik, infiltrácia

inherit [ɪnˈherɪt] zdediť, prevziať

intern [ɪnˈtɜːn] stážista

internship [ˈɪntɜːnʃɪp] stáž

made-up [meɪd ʌp] vymyslený

mentor [ˈmentɔː] mentor, radca

multinational [ˌmʌltɪˈnæʃənəl] nadnárodná spoločnosť

outlet [ˈaʊtlet] predajňa, prostriedok (vyjadrenia)

perceive [pəˈsiːv] vnímať, uvedomovať si

platform [ˈplætfɔːm] miesto, priestor (na debatu)

precious [ˈpreʃəs] vzácny

security studies - bezpečnostné štúdie/medzinárodné bezpečnostné štúdie

successor [səkˈsesə] nástupca, nasledovník

suspect [səˈspekt] podozrievať, domnievať sa

sustainable development goals (SDG) [səˈsteɪnəbəl] ciele v oblasti udržateľného rozvoja

take on [teɪk on] prijať, rozdať si to s...

United Nations (UN) [juːˈnaɪtɪd ˈneɪʃəns] Organizácia Spojených národov (OSN)

villain [ˈvɪlən] lotor, darebák

whether [ˈweðə] či, alebo čo


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

The restored gilded statue of Archangel Michael can be viewed by the public in the courtyard of the Old Town Hall in Bratislava until October 2 when the sculpture will be placed on the top of the Michalská Veža tower again. The statue of Archangel Michael fighting the dragon was removed from the tower for its general reconstruction last year.

Weekend: How do you feel about your mother-in-law?

Asian Day will be held in Bratislava on Saturday. Tips for biking adventures in northern Slovakia.


30. sep

Journalists reject Matovič's attacks

His accusations are baseless and dangerous.


30. sep

News digest: What does Bratislava's newest hospital look like inside?

Journalists reject Igor Matovič's attacks on them. Foreigners can vote in local elections – and they should. Learn more in today's digest.


30. sep
Bratislava

Foreigners should get local vote out to change daily lives, says migration expert

Festival event highlights opportunity ahead of elections next month.


29. sep
SkryťClose ad