Glossary: Who is your role model?

The Spectator College glossary relates to the Role Models topic.

Slovak President Zuzana Čaputová.Slovak President Zuzana Čaputová. (Source: SITA)

The glossary below relates to the following articles:

The faker-in-chief exposing disinformation in Slovakia

and

The UN is only as good as we are, says Slovakia's former UN youth delegate.

agenda [əˈdʒendə] plán, program

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

alias [ˈeɪlɪəs] falošné meno, pseudonym

aspire [əˈspaɪə] snažiť sa, usilovať sa

aspiring [əˈspaɪərɪŋ] snažiaci sa, začínajúci

bother [ˈbɒðə] obťažovať (sa), trápiť (sa)

background check [ˈbækˌgraʊnd tʃek] previerka, overenie

chemtrail [ˈkɛmtɹeɪl] "chemická stopa", súbor konšpiračných teórií

clipping [ˈklɪpɪŋ] výstrižok

commander in chief [kəˈmɑːndə] vrchný veliteľ

counter [ˈkaʊntə] priehradka, pult

counter [ˈkaʊntə] čeliť, odpovedať

debunk [diːˈbʌŋk] odhaliť (podstatu)

delegate [ˈdelɪˌgeɪt] delegát, zástupca

disseminate [dɪˈsemɪˌneɪt] šíriť, rozširovať

editor in chief [ˈedɪtə in tʃiːf] šéfredaktor

erode [ɪˈrəʊd] narušiť, rozrušiť

ethical code [ˈeθɪkəl kəʊd] etický kódex

extent [ɪkˈstend] rozsah

funding [ˈfʌndɪŋ] finančné krytie

hands-on [ˈhændzˌɒn] praktický, osobný, priamy

SkryťRemove ad

hard-working pracovitý, usilovný

hostile [ˈhɒstaɪl] nepriateľský, nepriateľsky naladený

in chief [in tʃiːf] hlavný, na najvyššej pozícii

infiltration [ˌɪnfɪlˈtreɪʃən] prienik, infiltrácia

inherit [ɪnˈherɪt] zdediť, prevziať

intern [ɪnˈtɜːn] stážista

internship [ˈɪntɜːnʃɪp] stáž

made-up [meɪd ʌp] vymyslený

mentor [ˈmentɔː] mentor, radca

multinational [ˌmʌltɪˈnæʃənəl] nadnárodná spoločnosť

outlet [ˈaʊtlet] predajňa, prostriedok (vyjadrenia)

perceive [pəˈsiːv] vnímať, uvedomovať si

platform [ˈplætfɔːm] miesto, priestor (na debatu)

precious [ˈpreʃəs] vzácny

security studies - bezpečnostné štúdie/medzinárodné bezpečnostné štúdie

successor [səkˈsesə] nástupca, nasledovník

suspect [səˈspekt] podozrievať, domnievať sa

sustainable development goals (SDG) [səˈsteɪnəbəl] ciele v oblasti udržateľného rozvoja

take on [teɪk on] prijať, rozdať si to s...

United Nations (UN) [juːˈnaɪtɪd ˈneɪʃəns] Organizácia Spojených národov (OSN)

villain [ˈvɪlən] lotor, darebák

whether [ˈweðə] či, alebo čo


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: The Interior Ministry reports some unusual requests

Bratislava's historic Koch Garden opens to the public, more than 500,000 cars roll off Slovak production lines in six months, and the ruling coalition discusses its own future.


12. aug

3,000 artifacts in less than month: Locality near Poprad keeps archaeologists busy

The site has been known since the 19th century. We started to systematically research it last year, really very rich and interesting, says archaeologist.


11. aug
Nuclear physicist Martin Venhart.

Nuclear physicist on Ukraine plant: Fukushima more likely scenario than Chernobyl

Expert says best thing for safety of Zaporizhzhia facility would be Russian exit.


11. aug
SkryťClose ad