Glossary: Young people and their world

Spectator College provides readers who want to improve their English with glossaries of useful words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Related: Glossary I Story I Podcast

The glossary below relates to the following articles:

1. A helpline places help directly in kids’ pockets

2. Lightning a candle in the dark when life gets hard

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

Topic: Young People and Their World

 • anxiety [æŋˈzaɪɪtɪ] úzkosť
 • appointment [əˈpɔɪntmənt] termín (u lekára)
 • cheerleader [ˈtʃɪəˌliːdə] roztlieskavačka
 • comfort [ˈkʌmfət] úľava
 • conscious [ˈkɒnʃəs] vedomé
 • console [kənˈsəʊl] utešiť
 • contagion [kənˈteɪdʒən] nákaza, šírenie
 • coping [kəʊpɪŋ] zvládanie
 • counselling [ˈkaʊnsəlɪŋ] poradenstvo
 • coverage [ˈkʌvərɪdʒ] pokrytie
 • deliberate [dɪˈlɪbərɪt] zámerný
 • dim [dɪm] šedý, tmavý
 • disclose [dɪsˈkləʊz] odhaliť, oznámiť
 • district [ˈdɪstrɪkt] okres, oblasť
 • economic class [ˌiːkəˈnɒmɪk klɑːs] spoločenská trieda, vrstva spoločnosti emerging [ɪˈmɜːdʒɪŋ] vznikajúci, formujúci sa
 • end up - skončiť
 • fragile [ˈfrædʒaɪl] krehký, nestabilný
 • frame [freɪm] formulovať, pripraviť, zostaviť
 • hand out - rozdávať
 • hardship [ˈhɑːdʃɪp] núdza, strasti
 • helpline [ˈhelpˌlaɪn] linka dôvery
 • inexplicable [ˌɪnɪkˈsplɪkəbəl] nevysvetliteľný
 • initiative [ɪˈnɪʃɪətɪv] podnet, iniciatíva ale aj organizovanie
 • in the public eye - na očiach verejnosti
 • insecurity [ˌɪnsɪˈkjʊərɪtɪ] neistota
 • licensed [ˈlaɪsənst] majúci povolenie/oprávnenie/licenciu
 • low-threshold - nízko prahové
 • manage [ˈmænɪdʒ] dosiahnuť, zvládať
 • mental health [ˈmentəl helθ] duševné zdravie
 • monitor [ˈmɒnɪtə] sledovať
 • moss [mɒs] mach
 • mundane [ˈmʌndeɪn] všedný, bežný
 • neglect [nɪˈglekt] zanedbať
 • perspective [pəˈspektɪv] perspektíva, pohľad (na)
 • preventable [prɪˈventəbəl] ktorému možno predísť
 • reach out [riːtʃ] natiahnuť ruku, dosiahnuť
 • qualified [ˈkwɒlɪˌfaɪd] kvalifikované, odborné
 • regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohľadu na (regardless of)
 • safety [ˈseɪftɪ] bezpečnosť
 • scarce [skeəs] vzácny, nedostatkový
 • security [sɪˈkjʊərɪtɪ] istota, bezpečie
 • skilled [skɪld] kvalifikovaný
 • societal [səˈsaɪətəl] spoločenský, týkajúci sa spoločnosti
 • spiral into [ˈspaɪərəl] vyústiť do
 • suicide [ˈsuːɪˌsaɪd] suicide
 • stressful [ˈstresfʊl] stresujúci, znepríjemňujúci
 • strive* [straɪv] usilovať sa
 • struggle [ˈstrʌgəl] ťažkosť
 • therapist [ˈθerəpɪst] terapeut
 • trendy [ˈtrendɪ] módny
 • trivialize [ˈtrɪvɪəˌlaɪz] zjednodušovať
 • unworthy [ʌnˈwɜːðɪ] nevhodný, nedocenený
 • vulnerable [ˈvʌlnərəbəl] citlivý, náchyľný

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Toilets, alcohol, and their relation.

Slovak Matters: one word, a hundred meanings

A discussion on prefixes takes a journey from mistakes through to toilets and alcohol - because they are related of course.


13 h
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
SNP Bridge in Bratislava at night.

New city lamps prevent some Bratislavans from getting good sleep

Light pollution in Bratislava also affects Brno, an expert claims.


18 h
SkryťClose ad