Glossary: Young people and their world

Spectator College provides readers who want to improve their English with glossaries of useful words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Related: Glossary I Story I Podcast

The glossary below relates to the following articles:

1. A helpline places help directly in kids’ pockets

2. Lightning a candle in the dark when life gets hard

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

Topic: Young People and Their World

 • anxiety [æŋˈzaɪɪtɪ] úzkosť
 • appointment [əˈpɔɪntmənt] termín (u lekára)
 • cheerleader [ˈtʃɪəˌliːdə] roztlieskavačka
 • comfort [ˈkʌmfət] úľava
 • conscious [ˈkɒnʃəs] vedomé
 • console [kənˈsəʊl] utešiť
 • contagion [kənˈteɪdʒən] nákaza, šírenie
 • coping [kəʊpɪŋ] zvládanie
 • counselling [ˈkaʊnsəlɪŋ] poradenstvo
 • coverage [ˈkʌvərɪdʒ] pokrytie
 • deliberate [dɪˈlɪbərɪt] zámerný
 • dim [dɪm] šedý, tmavý
 • disclose [dɪsˈkləʊz] odhaliť, oznámiť
 • district [ˈdɪstrɪkt] okres, oblasť
 • economic class [ˌiːkəˈnɒmɪk klɑːs] spoločenská trieda, vrstva spoločnosti emerging [ɪˈmɜːdʒɪŋ] vznikajúci, formujúci sa
 • end up - skončiť
 • fragile [ˈfrædʒaɪl] krehký, nestabilný
 • frame [freɪm] formulovať, pripraviť, zostaviť
 • hand out - rozdávať
 • hardship [ˈhɑːdʃɪp] núdza, strasti
 • helpline [ˈhelpˌlaɪn] linka dôvery
 • inexplicable [ˌɪnɪkˈsplɪkəbəl] nevysvetliteľný
 • initiative [ɪˈnɪʃɪətɪv] podnet, iniciatíva ale aj organizovanie
 • in the public eye - na očiach verejnosti
 • insecurity [ˌɪnsɪˈkjʊərɪtɪ] neistota
 • licensed [ˈlaɪsənst] majúci povolenie/oprávnenie/licenciu
 • low-threshold - nízko prahové
 • manage [ˈmænɪdʒ] dosiahnuť, zvládať
 • mental health [ˈmentəl helθ] duševné zdravie
 • monitor [ˈmɒnɪtə] sledovať
 • moss [mɒs] mach
 • mundane [ˈmʌndeɪn] všedný, bežný
 • neglect [nɪˈglekt] zanedbať
 • perspective [pəˈspektɪv] perspektíva, pohľad (na)
 • preventable [prɪˈventəbəl] ktorému možno predísť
 • reach out [riːtʃ] natiahnuť ruku, dosiahnuť
 • qualified [ˈkwɒlɪˌfaɪd] kvalifikované, odborné
 • regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohľadu na (regardless of)
 • safety [ˈseɪftɪ] bezpečnosť
 • scarce [skeəs] vzácny, nedostatkový
 • security [sɪˈkjʊərɪtɪ] istota, bezpečie
 • skilled [skɪld] kvalifikovaný
 • societal [səˈsaɪətəl] spoločenský, týkajúci sa spoločnosti
 • spiral into [ˈspaɪərəl] vyústiť do
 • suicide [ˈsuːɪˌsaɪd] suicide
 • stressful [ˈstresfʊl] stresujúci, znepríjemňujúci
 • strive* [straɪv] usilovať sa
 • struggle [ˈstrʌgəl] ťažkosť
 • therapist [ˈθerəpɪst] terapeut
 • trendy [ˈtrendɪ] módny
 • trivialize [ˈtrɪvɪəˌlaɪz] zjednodušovať
 • unworthy [ʌnˈwɜːðɪ] nevhodný, nedocenený
 • vulnerable [ˈvʌlnərəbəl] citlivý, náchyľný

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

HOANG ANH NGUYEN.

Young writer Hoang Anh Nguyen on growing up in a Vietnamese family in Slovakia.


Marek Moravčík 19. sep
Harvesting festivities in the town of Modra near Bratislava.

Autumn is the time to celebrate the grape harvest. Festivals for running...or a public transport for those not keen on running. Here's what to do during the weekend September 8-10.


8. sep
Spišský hrad (Spiš Castle)

Gap between Comenius University and the best growing, important road expansion in Bratislava, and popular street festival is back.


17 h
SkryťClose ad