Glossary: Who is your role model?

The Spectator College glossary relates to the Role Models topic.

Slovak President Zuzana Čaputová.Slovak President Zuzana Čaputová. (Source: SITA)

The glossary below relates to the following articles:

The faker-in-chief exposing disinformation in Slovakia

and

The UN is only as good as we are, says Slovakia's former UN youth delegate.

agenda [əˈdʒendə] plán, program

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

alias [ˈeɪlɪəs] falošné meno, pseudonym

aspire [əˈspaɪə] snažiť sa, usilovať sa

aspiring [əˈspaɪərɪŋ] snažiaci sa, začínajúci

bother [ˈbɒðə] obťažovať (sa), trápiť (sa)

background check [ˈbækˌgraʊnd tʃek] previerka, overenie

SkryťTurn off ads

chemtrail [ˈkɛmtɹeɪl] "chemická stopa", súbor konšpiračných teórií

clipping [ˈklɪpɪŋ] výstrižok

commander in chief [kəˈmɑːndə] vrchný veliteľ

counter [ˈkaʊntə] priehradka, pult

counter [ˈkaʊntə] čeliť, odpovedať

debunk [diːˈbʌŋk] odhaliť (podstatu)

delegate [ˈdelɪˌgeɪt] delegát, zástupca

disseminate [dɪˈsemɪˌneɪt] šíriť, rozširovať

editor in chief [ˈedɪtə in tʃiːf] šéfredaktor

erode [ɪˈrəʊd] narušiť, rozrušiť

ethical code [ˈeθɪkəl kəʊd] etický kódex

extent [ɪkˈstend] rozsah

funding [ˈfʌndɪŋ] finančné krytie

hands-on [ˈhændzˌɒn] praktický, osobný, priamy

SkryťTurn off ads

hard-working pracovitý, usilovný

hostile [ˈhɒstaɪl] nepriateľský, nepriateľsky naladený

in chief [in tʃiːf] hlavný, na najvyššej pozícii

infiltration [ˌɪnfɪlˈtreɪʃən] prienik, infiltrácia

inherit [ɪnˈherɪt] zdediť, prevziať

intern [ɪnˈtɜːn] stážista

internship [ˈɪntɜːnʃɪp] stáž

made-up [meɪd ʌp] vymyslený

mentor [ˈmentɔː] mentor, radca

multinational [ˌmʌltɪˈnæʃənəl] nadnárodná spoločnosť

outlet [ˈaʊtlet] predajňa, prostriedok (vyjadrenia)

perceive [pəˈsiːv] vnímať, uvedomovať si

platform [ˈplætfɔːm] miesto, priestor (na debatu)

precious [ˈpreʃəs] vzácny

security studies - bezpečnostné štúdie/medzinárodné bezpečnostné štúdie

successor [səkˈsesə] nástupca, nasledovník

suspect [səˈspekt] podozrievať, domnievať sa

sustainable development goals (SDG) [səˈsteɪnəbəl] ciele v oblasti udržateľného rozvoja

take on [teɪk on] prijať, rozdať si to s...

United Nations (UN) [juːˈnaɪtɪd ˈneɪʃəns] Organizácia Spojených národov (OSN)

villain [ˈvɪlən] lotor, darebák

whether [ˈweðə] či, alebo čo


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Bratislava's Devín district.

Devín indebted for 500 years, necessitating a tailored law

The district has suffered enough, says expert.


21 h
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
A supporter of Russia during one of the so-called "True march for peace" events.

News digest: Some bad news stories from Slovakia

Hints of Russia winning information war in Slovakia, interview with new Foreign Affairs Minister, and an event for book lovers.


21 h
Miroslav Wlachovský.

MFA Wlachovský: Slovaks would be surprised by what Russians say about us

The new head of Slovak diplomacy, Wlachovský, explains what he wants to accomplish.


29. may
SkryťClose ad