Standard glossary for politics and business

Spectator College provides readers of The Slovak Spectator who are trying to improve their English with Glossary for politics & business and List of names of institutions in English and Slovak.

List of names of institutions in English and Slovak can be find here.

Glossary for politics and business
A-C
accomplish - splniť
according to - podľa
acquire - získať
affair - záležitosť
agreement - dohoda
agriculture - poľnohospodárstvo
achieve - dosiahnuť
aid - podpora
allegation - obvinenie
allocate - prideliť
allowance - prípevok, prídavok, vôľa, zľava
aluminium - hliník
ambassador - veľvyslanec
amendment - zmena, novela
analyse - analyzovať
anniversary - výročie
annual - ročný
appendage - prívesok
application - žiadosť
appoint - vymenovať
appreciate - oceňovať, uznať
approve - schvaľovať
argue - argumentovať
article - článok
assessment - posúdenie
attempt - pokus
attend a conference - zúčasniť sa konferencie
average - priemer
avoid - vyhnúť sa
award - cena, ocenenie
base - základňa
(to) be released from jail - byť prepustený z väzenia
(to) become valid - začať platiť
belt-tightening - uťahovanie opaskov
bias - predsudok, zaujatosť
bill - účet
board of directors - predstavenstvo, správna rada
body shop - karosáreň
border - hranica
bribe - podplatiť, úplatok
budget - rozpočet
buyer - kupujúci
bypass - obchvat
cabinet session - zasadnutie vlády
campaign - kampaň
case - prípad
cash - hotovosť
certain - istý
certificate - certifikát, vysvedčenie
challenge - výzva
chart - graf
circumstance - okolnosť
citizen - občan
civil rights - občianske práva
claim - nárok
clerical position - administratívna pozícia
code of ethics - etický kódex
commitment - záväzok
communist - komunistický, komunista
communism - komunizmus
competitiveness - konkurencieschopnosť
complaint - sťažnosť
comprehensive - obsiahly
condition - stav
conduct an audit - vykonať audit
confident - sebaistý
confirm - potvrdiť
conflicts of interest - konflikt záujmov
consequence - dôsledok
constitution - ústava
construction - stavebníctvo, stavba
consumption - spotreba
contain - obsahovať
contract - zmluva
contribution - príspevok
cooperation - spolupráce
co-owner - spolumajiteľ
corporate income - daň z príjmov právnických osôb
corruption - korupcia
coverage - pokrytie
creation - tvorba
crime - zločin
criticism - kritika
customer - zákazník

D-F
damage - poškodenie
deal with - vysporiadať sa s
debt - dlh
decline - klesať, pokles
deduct - odpočítať
deductible expense - odpočítateľné náklady
delay - oneskorenie
demand - dopyt
departure - odchod
deputy - zástupca
development - rozvoj
disaster - katastrofa
district court - okresný súd
divide - rozdeliť
domestic - domáci
downgrade - degradovať, znížiť (rating)
draft - návrh
dual carriageway - rýchlostná cesta
earthquake - zemetrasenie
economic crisis - hospodárska kríza
edition - vydanie, edícia
effective - efektívna
efforts - úsilie
election - voľby
embarrass - uviesť do rozpakov
emergency - pohotovosť
employee - zamestnanec
employer - zamestnávateľ
enemy - nepriateľ
enforceability of the law - vymožiteľnosť práva
environment - prostredie, okolie
equipment - zariadenie
estimate - odhad
ethics - etika
evaluation - hodnotenie
exception - výnimka
expand - rozšíriť
expenditure - výdavky
fail - zlyhať
failure - zlyhanie
fighting - bojovanie
finding - zistenie
fire - prepustiť (zamestnanca)
fiscal - fiškálny, rozpočtový
flagship - vlajková loď
flat tax - rovná daň
flaw - kaz, chyba
flood - povodeň
forcibly - nútene
forecast - predpoveď, výhľad
foreign direct investment (FDI) - priame zahraničné investície (PZI)
former - bývalý
full-time - na plný úväzok

G-I
general prosecutor - generálny prokurátor
general shareholders’ assembly - valného zhromaždenie
government - vláda
gross domestic product (GDP) - hrubý domáci produkt (HDP)
growth - rast
halt - zastaviť
harm - poškodiť
highway - diaľnica
hiring - prenájom, nábor
household - domácnosť
human rights - ľudské práva
impact - účinok, dopad
impression - dojem
income tax - daň z príjmu
increase - zvýšiť
independence - nezávislosť
indicate - označiť
industrial production - priemyselná výroba
industry - priemysel
influence - vplyv
inhabitant - obyvateľ
input - vstup
integrate - integrovať
interruption - prerušenie
interwar - medzivojnový
investigator - vyšetrovateľ
investment - investícia
invoice - faktúra
item - položka

J-M
jobless - nezamestnaný
jurisdiction - jurisdikcia, súdnictvo
justify - ospravedlniť
Labour Code - zákonník práce
launch - začať, spustiť
law - právo
lawyer - právnik
layoff - prepúšťanie
lease - prenájom
legislation - legislatíva
legitimacy - legitímnosť
levy - daň, poplatok, odvod
long-term - dlhodobý
majority - väčšina
margin - okraj
mayor - starosta
measure - opatrenie
media outlets - médiá
medical - zdravotnícky
member - člen
member of parliament (MP) - poslanec
mid-term - strednodobý
minor injuries - ľahké zranenia
minority - menšina
municipality - obec, samospráva

N-P
national emergency reserve - štátne núdzové zásoby
nationwide - celoštátny
negotiate - vyjednávať
newswire - tlačová agentúra
NGO - nezisková organizácia
notice period - výpovedná lehota
nuclear power plant - jadrová elektráreň
objection - námietka
obstacle - prekážka
obtain - získať
ongoing - pokračujúci, prebiehajúci
opinion - názor
opportunity - príležitosť
outlook - výhľad
output - výkon, výstup
overhaul - generálna oprava
overtime - nadčas
owe - dlhovať
owner - majiteľ
ownership - vlastníctvo
paediatrician - pediater, detský lekár
parliament - parlament
parliament voting - parlamentné hlasovanie
parliamentary ballot - parlamentné hlasovanie
parliamentary committee - parlamentný výbor
parliamentary session - parlamentná schôdza
part-time - na čiastočný úväzok
pay hike - zvýšenie mzdy
pension savings company - dôchodková správcovská spoločnosť
personal income tax - daň z príjmov fyzických osôb
persuade - presvedčiť
phase - fáza
to pitch the cabinet’s programme statement - zostaviť programové vyhlásenie vlády
placement - umiestnenie
plant - závod
poll - prieskum
polling agency - prieskumná agentúra
preliminary injunction - predbežné opatrenie
preserve - zachovať
press conference - tlačová konferencia
pressure - tlak
pride - pýcha, hrdosť
prime minister (PM) - predseda vlády
prisoner - väzeň
proceed - pokračovať
profit - zisk
programme statement - programové vyhlásenie
property - majetok
property rights - majetkové (vlastnícke) práva
proposal - návrh
provide - poskytnúť
public money - verejné peniaze
public procurement - verejné obstarávanie
public servant - štátny zamestnanec
public statement - verejné vyhlásenie
public-private partnership (PPP) - partnerstvá verejného a súkromného sektora (PPP)
(to) purchase the shares - kúpiť akcie

Q-S
questionnaire - dotazník
quote - citovať, citát
rally - zhromaždenie
ranking - rebríček
ratio - pomer
recognition - uznanie
recommendation - odporúčanie
recover - zotaviť sa
recruitment - nábor
reduction - zníženie
regional court - krajský súd
reject - odmietnuť
relation - vzťah
representative - zástupca, predstaviteľ
request - požiadať
resignation - výpoveď, odstúpenie
resistance - odpor
resources - prostriedky
responsibility - zodpovednosť
result - následok
revenue - príjem
review - prehľad, správa, posudok, recenzia
right-wing - pravicový
royal family - kráľovská rodina
rule out - vylúčiť
rules - pravidlá
ruling coalition - vládnuca koalícia
ruling party - vládnuca strana
sack - vyhodiť, prepustiť
salary - výplata
sale - predaj
scope - rozsah
security - zabezpečenie, bezpečnosť
self-employed person - samostatne zárobkovo činná osoba, živnostník
severance pay - odstupné
shareholder - akcionár
(to) shave the deficit - znížiť deficit
shortfall - schodok
short-term - krátkodobý
shred - roztrhať
shrink - scvrknout sa
schedule - naplánovať, program, plán
significant - významný
slow down - spomaliť
smuggle - pašovať
social networks - sociálne siete
social services - sociálne služby
society - spoločnosť
speaker - hovorca
spending ceiling - výdavkový strop
split - rozdeliť
spokesperson - hovorca
staff - zamestnanci
stake - podiel
state - štát
state budget - štátny rozpočet
state coffer - štátny rozpočet (kasa)
state secretary - štátny tajomník
steel - oceľ
steelwork - oceliareň
strengthen - posilniť
stretch - natiahnuť
strike alert - štrajková pohotovosť
struggle - bojovať, zápasiť
subsidiaries - dcérske spoločnosti
subsidy - dotácia
suggestion - návrh
sum-up - zhrnúť
supervision - dozor
support - podpora
survey - prehľad, prieskum
survive - prežiť
sustainable - udržateľný

T-Y
tailor - prispôsobiť
tax - daň
tax administration - daňová správa
tax base - základ dane
tax collection - výber daní
tax duties - daňové povinnosti
tax evasion - daňové úniky
tax relief - daňové úľavy
taxpayer - platca daní
tentative - predbežný
term - termín, lehota, obdobie
testify - svedčiť
testimony - svedectvo
threat - ohrozenia
three-shift operation - trojsmenná prevádzka
threshold - prah, minimálna hranica
trade - obchod
trade unions - odbory
transcript - prepis
transition - prechod
treaty - zmluva, vyjednávanie
turn down - stlmiť, poklesnúť
tycoon - obchodný magnát
under construction - rozostavaný
unemployment - nezamestnanosť
utility - podnik verejnoprospešných služieb
victim - obeť
victory - víťazstvo
violate the law - porušovať zákon
violation - porušenie
voice - hlas
volume of - objem
volunteer - dobrovoľník
vote - hlasovať
wage - mzda
wallet - peňaženka
watchdog - strážny pes
widespread - rozšírený
withdraw - zrušiť, vybrať, stiahnuť
worth - hodnota
year-on-year - medziročný

This glossary is published as part of Spectator College, a programme created by The Slovak Spectator with the support of Leaf Academy.

 

 

Top stories

Ernst Willers – Greek Sea, after 1870, Ernest Zmeták Art Gallery in Nové Zámky, GNZ

Weekend: A trip to the sea...in art

Bodies of water in art, summer markets and foreign movie nights. Here's what to do for the weekend of June 9 -11.


9. jun
Vrakuňa’s citizens presented apples washed in water with leaked toxins at the protest in 2016.

Chemical time bomb in Bratislava’s Vrakuňa keeps ticking

The state is failing to solve leaking chemical waste dump.


31. may
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
The future of safer abortion in Slovakia is still unknown.

News digest: Health minister ponders politically fraught abortion pill decision

Summer in Bratislava, the future of stores, and the general prosecutor objects to a sentencing decision.


9. jun
SkryťClose ad