Glossary: Foreigners can vote for a better life in Slovakia

The Spectator College glossary relates to the Multicultural Society topic.

Members of the local election commission register a voter in the list of voters during the by-elections to the local government bodies on October 3, 2020 in the village of Veľká Hradná in the Trenčín Region.Members of the local election commission register a voter in the list of voters during the by-elections to the local government bodies on October 3, 2020 in the village of Veľká Hradná in the Trenčín Region. (Source: Radovan Stoklasa/TASR)

The glossary below relates to the following articles:

It is a simple question. How many foreigners vote in Slovakia?

'No one has come to me and spat on my face': Briton on being a councillor in Slovakia

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

In Sheffield, discriminatory posters targeting Slovaks remain unpunished.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Multicultural Society

abuse [əˈbjuːs] urážka, napadnutie

approach [əˈprəʊtʃ] prístup, postoj

SkryťTurn off ads

area [ˈeərɪə] oblasť

Briton [ˈbrɪtən] Brit/ka

cast (a vote) [kɑːst] odovzdať hlas, odhlasovať

civic [ˈsɪvɪk] mestský, občiansky

civil war [ˈsɪvəl wɔː] občianska vojna

complaint [kəmˈpleɪn] sťažnosť

copy editor [ˈkɒpɪ edɪtə] editor textu

corporate [ˈkɔːpərɪt] podnikový, firemný

councillor [ˈkaʊnsələ] regionálny/obecný poslanec

deplore dɪˈplɔː] odsúdiť, kritizovať

destiny [ˈdestɪnɪ] osud, údel

determined [dɪˈtɜːmɪnd] odhodlaný, rozhodnutý

elderly [ˈeldəlɪ] starší (obyvatelia)

election [ɪˈlekʃən] voľby

emerge [ɪˈmɜːdʒ] vynoriť sa, objaviť sa

SkryťTurn off ads

enquiry [ɪnˈkwaɪərɪ] zisťovanie, vyšetrovanie

entitled [ɪnˈtaɪtəld or enˈ-] oprávnený

hateful [ˈheɪtfʊl] nenávistný

hence [hens] a tak, a preto

hope [həʊp] dúfať

legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən] legislatíva, zákony

litter [ˈlɪtə] smeti, odpadky

lit the fire - motivovať, “zapáliť v niekom oheň”

mayor [meə] starosta

mismanagement [ˌmɪsˈmænɪdʒmənt] zlé vedenie, zlé riadenie

municipal [mjuːˈnɪsɪpəl] obecný, komunálny

municipality [mjuːˌnɪsɪˈpælɪtɪ] samospráva, obec

national [ˈnæʃənəl] štátny príslušník, štátny občan

note [nəʊt] poznamenať, zaznamenať si

notorious [nəʊˈtɔːrɪəs] neslávne známy

pensioner [ˈpenʃənə] dôchodca

permanent residence [ˈpɜːmənəntˈrezɪdəns] trvalý pobyt

pin [pɪn] prišpendliť

pothole [ˈpɒtˌhəʊl] výtlk, diera v ceste

property [ˈprɒpətɪ] majetok, vlastníctvo

public office [ˈpʌblɪk ˈɒfɪs] verejná funkcia

refugee [ˌrefjʊˈdʒiː] utečenec

regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohľadu na

resident [ˈrezɪdənt] miestny obyvateľ

resonate [ˈrezəˌneɪt] rezonovať, znieť

reward [rɪˈwɔːd] odmena

ridiculous [rɪˈdɪkjʊləs] smiešny, absurdný

seeker [ˈsiːkə] hľadač

sentiment [ˈsentɪmənt] postoj, nálada, cítenie

small-scale [smɔːl skeɪl] existujúci v malom rozsahu

Spaniard [ˈspænjəd] Španiel/ka

spirit [ˈspɪrɪt] duch, duša, nálada

stir [stɜː] nepokoj, rozruch

street crime - pouličná kriminalita

suburb [ˈsʌbɜːb] predmestie

target [ˈtɑːgɪt] cieliť, zamerať sa

undertake [ˌʌndəˈteɪk] vykonať, podniknúť

vandalism [ˈvændəˌlɪzəm] vandalizmus

vibrant [ˈvaɪbrənt] pulzujúci, plný života

well-established [wel ɪˈstæblɪʃt] rozvinutý, vybudovaný

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

The future of safer abortion in Slovakia is still unknown.

News digest: Health minister ponders politically fraught abortion pill decision

Summer in Bratislava, the future of stores, and the general prosecutor objects to a sentencing decision.


13 h
Vrakuňa’s citizens presented apples washed in water with leaked toxins at the protest in 2016.

Chemical time bomb in Bratislava’s Vrakuňa keeps ticking

The state is failing to solve leaking chemical waste dump.


31. may
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
Devin Castle

Top 10 events in Bratislava for foreigners

Tips for the top 10 events in the capital between June 8 and June 18, plus temporary exhibitions, classical music and highlights of the year.


8. jun
SkryťClose ad