Glossary: Teachers call for more freedom at schools

The Spectator College glossary relates to the Education topic.

Ninth graders from a primary school in Košice sit the Testovanie 9 exam on April 6, 2022. Ninth graders from a primary school in Košice sit the Testovanie 9 exam on April 6, 2022. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

Missing from school: Vision, systematic support, freedom.

and

Slovaks always make sure my family and I are okay, says a Ukrainian teacher who fled the war.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Education

acquire [əˈkwaɪə] získať, nadobudnúť

attend [əˈtend] navštevovať (školu), dochádzať

bear [beə] niesť (následky), čeliť

call for [kɔːl] žiadať, požadovať

competence [ˈkɒmpɪtəns] schopnosť, šikovnosť

cognitive [ˈkɒgnɪtɪv] poznávacie, kognitívne

curriculum [kəˈrɪkjʊləm] učebný plán

deliver [dɪˈlɪvə] splniť, dodržať

dysfunctional [dɪsˈfʌŋkʃənəl] zle fungujúci

entrepreneurial [ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl] podnikateľský, podnikavý

essential [ɪˈsenʃəl] nevyhnutný

eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakoniec

feedback [ˈfiːdˌbæk] spätná väzba

handle [ˈhændəl] zvládať, dať si rady

integrated [ˈɪntɪˌgreɪtɪd] integrovaný, jednotný

hard-working [ˈhɑːrdˌwɜːkɪŋ] usilovný, pracovitý

headmaster [ˌhedˈmɑːstə] riaditeľ (školy)

SkryťRemove ad

headmistress [ˌhedˈmɪstrɪs] riaditeľka (školy)

highlight [ˈhaɪˌlaɪt] zdôrazniť, upozorniť na

internship [ˈɪntɜːnʃɪp] stáž, študijný pobyt

keen [kiːn] dychtivý po, žiaduci

maintain [meɪnˈteɪn] trvať na, zastávať názor

management [ˈmænɪdʒmənt] vedenie, riadenie

manner [ˈmænə] spôsob, štýl

principal [ˈprɪnsɪpəl] riaditeľ/ka (školy)

reflect [rɪˈflekt] odrážať, uvažovať o

refuge [ˈrefjuːdʒ] útočisko, útulok

reluctant [rɪˈlʌktənt] neochotný

rigidity [rɪˈdʒɪdɪtɪ] strnulosť

school-leaving exams - záverečné skúšky (maturita)

shortage [ˈʃɔːtɪdʒ] nedostatok

subject [ˈsʌbdʒɪkt] predmet (aj školský)

sudden [ˈsʌdən] náhly, neočakávaný

teaching assistant - pomocný učiteľ, asistent učiteľa

vacancy [ˈveɪkənsɪ] voľné miesto

vision [ˈvɪʒən] predstava, obraz

vocational [vəʊˈkeɪʃənəl] pracovný, týkajúci sa prípravy na povolanie

whiteboard [ˈwaɪtˌbɔːd] biela tabuľa


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Supreme Court's ruling on ex-special prosecutor

Finance Minister Matovič intends to restrict media freedom. Slovakia makes it to hockey quarter-finals in Finland.


2 h
Igor Matovič.

Igor Matovič escalates attacks on journalists

He suggested a law dictating who the media can invite to discussions.


8 h
Kováčik in court

Guilty: Supreme Court delivers final verdict on senior prosecutor

Dušan Kováčik's definitive conviction could clear the way for multiple further cases.


7 h
Ján Figeľ receives the highest state award for Púčik, Tunega and Tesár from President Zuzana Čaputová.

President apologises for awards. Fascist state activists did not fight for democracy, say historians

Three men were executed for espionage by Communist courts, but their full story shows their loyalty to Nazi-allied Slovak state.


23. may
SkryťClose ad