Glossary: Teachers call for more freedom at schools

The Spectator College glossary relates to the Education topic.

Ninth graders from a primary school in Košice sit the Testovanie 9 exam on April 6, 2022. Ninth graders from a primary school in Košice sit the Testovanie 9 exam on April 6, 2022. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following articles:

Missing from school: Vision, systematic support, freedom.

and

Slovaks always make sure my family and I are okay, says a Ukrainian teacher who fled the war.

SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement
SkryťTurn off ads
Article continues after video advertisement

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

Topic: Education

acquire [əˈkwaɪə] získať, nadobudnúť

attend [əˈtend] navštevovať (školu), dochádzať

bear [beə] niesť (následky), čeliť

SkryťTurn off ads

call for [kɔːl] žiadať, požadovať

competence [ˈkɒmpɪtəns] schopnosť, šikovnosť

cognitive [ˈkɒgnɪtɪv] poznávacie, kognitívne

curriculum [kəˈrɪkjʊləm] učebný plán

deliver [dɪˈlɪvə] splniť, dodržať

dysfunctional [dɪsˈfʌŋkʃənəl] zle fungujúci

entrepreneurial [ˌɒntrəprəˈnɜːrɪəl] podnikateľský, podnikavý

essential [ɪˈsenʃəl] nevyhnutný

eventually [ɪˈventʃʊəlɪ] nakoniec

feedback [ˈfiːdˌbæk] spätná väzba

handle [ˈhændəl] zvládať, dať si rady

integrated [ˈɪntɪˌgreɪtɪd] integrovaný, jednotný

hard-working [ˈhɑːrdˌwɜːkɪŋ] usilovný, pracovitý

headmaster [ˌhedˈmɑːstə] riaditeľ (školy)

SkryťTurn off ads

headmistress [ˌhedˈmɪstrɪs] riaditeľka (školy)

highlight [ˈhaɪˌlaɪt] zdôrazniť, upozorniť na

internship [ˈɪntɜːnʃɪp] stáž, študijný pobyt

keen [kiːn] dychtivý po, žiaduci

maintain [meɪnˈteɪn] trvať na, zastávať názor

management [ˈmænɪdʒmənt] vedenie, riadenie

manner [ˈmænə] spôsob, štýl

principal [ˈprɪnsɪpəl] riaditeľ/ka (školy)

reflect [rɪˈflekt] odrážať, uvažovať o

refuge [ˈrefjuːdʒ] útočisko, útulok

reluctant [rɪˈlʌktənt] neochotný

rigidity [rɪˈdʒɪdɪtɪ] strnulosť

school-leaving exams - záverečné skúšky (maturita)

shortage [ˈʃɔːtɪdʒ] nedostatok

subject [ˈsʌbdʒɪkt] predmet (aj školský)

sudden [ˈsʌdən] náhly, neočakávaný

teaching assistant - pomocný učiteľ, asistent učiteľa

vacancy [ˈveɪkənsɪ] voľné miesto

vision [ˈvɪʒən] predstava, obraz

vocational [vəʊˈkeɪʃənəl] pracovný, týkajúci sa prípravy na povolanie

whiteboard [ˈwaɪtˌbɔːd] biela tabuľa


This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

Bikers might love the Hell's Angels get-together, but most people are being warned off. (Illustrative Photo)

News digest: Hell on wheels? US Embassy warns people to look out for bikers

Night shift and weekend supplements to rise (slightly), new train schedules, and NATO partnership.


9 h
Jupiter (centre) and its Galilean moons: from left Ganymede, Io, Europa and Callisto. Juice with deployed antennas and arrays is in the bottom right.

From Košice to Ganymede: Slovak engineers are leaving their mark in space

Slovaks are active participants in two ongoing space missions.


20. may
During the book festival BRaK, you'll be able to talk to many authors, publishers and more. (Illustrative photo)

Weekend: Read on! Bratislava book festival is here

Architecture days, Košice meet Bratislava, horse riding and more for the weekend of June 2 - 4.


16 h
Záruby and Ostrý Kameň.

3 things to do in Bratislava for free in the next seven days

Come and enjoy the weekend of open parks and gardens or go on a hike with foreigners to Ostrý Kameň and Záruby.


1. jun
SkryťClose ad