BRINGING WORLD TO THE CLASSROOM

Glossary: Slovaks must see diversity positively to prosper

Spectator College provides readers who are trying to improve their English with glossaries of useful and frequently used words and expressions from stories published as part of the Spectator College.

Two Roma sisters and their father look out the window in the town of Vranov nad Topľou, eastern Slovakia, on August 22, 2020. Two Roma sisters and their father look out the window in the town of Vranov nad Topľou, eastern Slovakia, on August 22, 2020. (Source: TASR)

As well as this special glossary, which relates to the articles "Roma people targeted by hoaxes during a pandemic" and "Slovaks have not fully embraced diversity yet", you can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

assailant [əˈseɪlənt] útočník
authority [ɔːˈθɒrɪtɪ] úrad, orgán
background [ˈbækˌgraʊnd] pôvod, zázemie
backlash [ˈbækˌlæʃ] odpor
breeding [ˈbriːdɪŋ] pestovanie, plodenie
comprehend [ˌkɒmprɪˈhend] rozumieť, chápať
chemist [ˈkemɪst] lekáreň, lekárnik, chemik
constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən] ústava
councillor [ˈkaʊnsələ] člen rady (mestskej)
disadvantaged [ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd] znevýhodnený
diversity [daɪˈvɜːsɪtɪ] rozmanitosť, rôznorodosť
drug [drʌg] liek, droga
embrace [ɪmˈbreɪs] objať, prijať
exclusion [ɪkˈskluːʒən] vylúčenie
ground [graʊnd] pôda, plocha
hesitancy [ˈhezɪtənsɪ] váhavosť, nerozhodnosť
hoax [həʊks] falošná správa, klam
inclusion [ɪnˈkluːʒən] zahrnutie
irrational [ɪˈræʃənəl] iracionálny
issue [ˈɪʃjuː] vydať, vystaviť
jobcentre - úrad práce, sprostredkovateľská agentúra
minority [maɪˈnɒrɪtɪ] menšina
label [ˈleɪbəl] označiť, značka
legislation [ˌledʒɪsˈleɪʃən] legislatíva, zákony
over-the-counter - voľne predajný
poll [pəʊl] prieskum verejnej mienky
provider [prəˈvaɪdə] poskytovateľ
push forward - pokračovať, vytrvať
refutation [ˌrefjʊˈteɪʃən] vyvrátenie (argumentu)
regard [rɪˈgɑːd] ohľad, považovať
regardless [rɪˈgɑːdlɪs] bez ohľadu na
reposted [ repəʊsted] prevzaté, znova odoslané
role model [ rəʊl ˈmɒd(ə)l ] vzor, príklad
stand up for - postaviť sa za, obhajovať
surcharge [ˈsɜːˌtʃɑːdʒ] príplatok, prirážka
timber [ˈtɪmbə] stavebné drevo
thus [ðʌs] preto, a tak

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Slovak-Hungarian relationship has never been as good as now, Hungarian MFA says

Health Ministry fears spread of Delta strain from football match in Budapest. Hungarian Foreign Affairs Minister refutes claims of a negative relationship with his Slovak counterpart. Read more in today's digest.


18. jún
Illustrative stock photo

Law change makes cannabidiol legal

CBD allowed in cosmetics, but off the menu for food products.


18. jún
The Umbrella March is held in Bratislava this Sunday, June 20, 2021.

A record set by Luis Suarez has been broken in Slovakia

Read other interesting stories from this week in the roundup.


18. jún
A paraglider flies over a valley from the Martinské hole mountains.

The Slovak region compared to Tuscany is a big unknown

Set out on a trip to the Turiec region with a new Spectacular Slovakia podcast series.


17. jún