Glossary: Completing a mosaic of personal histories

The Spectator College glossary relates to the Family topic.

The Greek Catholic wooden church of St. Michael Archangel in Inovce, Sobrance district, eastern Slovakia. Many people from this part of the country left for America in the past.The Greek Catholic wooden church of St. Michael Archangel in Inovce, Sobrance district, eastern Slovakia. Many people from this part of the country left for America in the past. (Source: TASR)

The glossary below relates to the following article:

As they age, Americans’ desire to reconnect with Slovakia grows.

You can find more expressions in our Glossary for politics & business or in the List of names of institutions in English and Slovak.

SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement
SkryťRemove ad
Article continues after video advertisement

Topic: Family

addictive [əˈdɪktɪv] návykový

ancestry [ˈænsestrɪ] (rodinný) pôvod

attachment [əˈtætʃmənt] úzky vzťah, pripútanie

Austria-Hungary [ˈɒstrɪə ˈhʌŋgərɪ] Rakúsko-Uhorsko

Kingdom of Hungary - Uhorsko

census [ˈsensəs] sčítanie (obyvateľov)

central registry [ˈredʒɪstə] ústredný register/evidencia

to be descended from [dɪˈsend] pochádzať z

descendant [dɪˈsendənt] potomok

eager [ˈiːgə] nedočkavý, dychtivý

embark on [emˈbɑːk] pustiť sa do, začať

estimate [ˈestɪˌmeɪt] odhadovať

genealogist [ˌdʒiːnɪəˈlɒdʒɪst] geneaológ

great-uncle - prastrýko

homeland [ˈhəʊmˌlænd] vlasť, rodná krajina

interpreter [ɪnˈtɜːprɪtə] tlmočník

native [ˈneɪtɪv] rodný, domáci

overseas [ˈəʊvəˈsiːz] zahraničný, zámorský

passion [ˈpæʃən] vášeň, túžba

potentially [pəˈtenʃəlɪ] potenciálne, možno

SkryťRemove ad

predecessor [ˈpriːdɪˌsesə] predchodca, predok

present-day [ˈprezənt] súčasný, dnešný

reside [rɪˈzaɪd] mať bydlisko, bývať

revelation [ˌrevəˈleɪʃən] odhalenie, odkrytie

roadsign [ˈrōd ˌsīn] dopravná značka

roots [ruːts] korene (pôvod)

set out - vyraziť, vydať sa (na cestu…)

socioeconomic [ˌsəʊʃɪˈɒˌiːkəˈnɒmɪk] spoločensko-hospodársky

steel mill [stiːl mɪl] oceliareň (also steelworks)

town hall [taʊn hɔːl] radnica

tour guide [tʊə gaɪd] turistický sprievodca

trace [treɪs] zistiť, vystopovať

vital [ˈvaɪtəl] nevyhnutný, životne dôležitý

This glossary is published as part of The Spectator College, a programme designed to support the study and teaching of English in Slovakia, as well as to inspire interest in important public issues among young people.

Top stories

News digest: Oligarch charged, then discharged, now charged again

President Čaputová to visit Pope Francis. Another UNESCO entry for Slovakia. Learn more in today's digest.


10 h
More than 44,000 sick cases reported.

A surge of sick children and even pneumonia in Slovakia. Two pandemic years to blame

We will be back to normal, but not just yet, paediatrician says.


15 h

Drones will be banned in some places around Slovakia

A fine of up to €500 to be imposed for an offense.


15 h
SkryťClose ad